De begroting

Geschreven op: | Door: Ton van Doorn

Het is het belangrijkste jaarlijks terugkerende document: de Programmabegroting. Het document geeft inzicht in de voornemens van het college van burgemeester en wethouders voor het komende jaar (2015) en de drie daarop volgende jaren. Uiteraard ligt de nadruk op het eerste jaar. De begroting is dit jaar extra bijzonder, omdat het de koers uitzet van het nieuwe college.

Spannend is  bijvoorbeeld of een begroting "sluit”. Dat houdt in dat de uitgaven (lasten) in één jaar niet hoger mogen zijn dan de inkomsten (baten). Gelukkig is het dit college gelukt een begroting aan de raad aan te bieden met een positief saldo voor alle vier de jaren. Proficiat!

Zelf kijk ik ook altijd snel naar de risicoparagraaf. Daaruit leid ik af hoe het met het weerstandsvermogen van de gemeente staat. Volgens de berekeningen in het document is die uitstekend. Ik nuanceer dat graag. We hebben als gemeente behoorlijk veel geïnvesteerd in de Passage en dat is ten koste gegaan van onze reserve positie. We kunnen best nog wel een stootje hebben, maar gezien onze grote hoeveelheid ontwikkelplannen lopen we best veel risico’s. Een beleid waardoor onze reserves zullen toenemen zou ik toejuichen.

Waar de inwoners altijd benieuwd naar zijn is de stijging van de belastingen. Het is verrassend dat het college komend jaar de OZB, de afvalstoffenheffing en de rioolrechten niet verhoogt. Andere jaren gebeurde dat wel om de inflatie (geldontwaarding) te compenseren. Dat is dus leuk. Maar er zit wel een addertje onder het gras: de belasting op kabels en leidingen gaan 25% omhoog. Deze belasting wordt van de energiebedrijven geheven, maar deze mogen zij doorberekenen in de tarieven. De extra lasten die zo via een omweg bij de inwoners komen zijn van veel lagere orde, dan de OZB bedragen.
Ik denk dat het college de OZB ontziet omdat deze belasting alleen geheven mag worden van de woningeigenaren en eigenaren van bedrijfsgebouwen. Daar zit iets onrechtvaardigs in. De belastingen gelden immers om voorzieningen in de gemeente mee te financieren. Van die voorzieningen profiteren alle inwoners. Het is dan ook terecht om niet een groep inwoners, maar alle inwoners daarvoor te belasten. De OZB blijft wel in stand, maar wordt ontzien en dat is terecht.

Ik sluit af met de volgende stelling over gemeentelijke belastingen: ”Niet de eigenaar, maar de  gebruiker betaalt”.


Ton van Doorn
(raadslid PCW)

eerder geplaatst op: www.dewaddinxvener.nl

« Naar het overzicht

Lees mee

Kies PCW voor een groen, duurzaam, bereikbaar en zorgzaam Waddinxveen met een woning voor iedereen. Hart voor de ander. Hart voor Waddinxveen.

Voor de periode 2022-2026 hebben we vijf speerpunten.

  • Hart voor wonen.
  • Hart voor de ander
  • Hart voor duurzaamheid
  • Hart voor groen
  • Hart voor goede bereikbaarheid
Kies PCW voor een groen, duurzaam, bereikbaar en zorgzaam Waddinxveen met een woning voor iedereen. Hart voor de ander. Hart voor Waddinxveen.
»