Erfgoedverordening vastgesteld: en nu aan de slag!

Geschreven op: | Door: Peter van den Berg

 

Op woensdagavond 14 oktober heeft de gemeenteraad vrijwel unaniem ingestemd met de nieuwe Erfgoedverordening Waddinxveen. Daarmee is niet alleen een belangrijk punt uit het collegeakkoord geaccordeerd maar kan ook een belangrijk speerpunt uit het PCW-verkiezingsprogramma in uitvoering worden genomen. 
 
Korte terugblik
Niet alleen bij de sloop van de voormalige dokterswoning maar ook bij de vaststelling van de ‘Gebiedsvisie Bloemendaalse Polder’ en het ‘Beeldkwaliteitsplan Van Station tot Brug’ hebben wij als PCW nadrukkelijk aandacht gevraagd voor inventarisatie en behoud van cultureel erfgoed.
 
Visie PCW: woon- en leefklimaat wordt bevorderd door aandacht voor cultuur-historie
De PCW is van mening dat een prettig woon- en leefklimaat mede wordt bepaald door een goede ruimtelijke ontwikkeling. Afwisseling in woonmilieus en bouwstijlen levert daaraan een belangrijke bijdrage. Als PCW hebben wij daarom, gesteund door een grote meerderheid van de gemeenteraad, aandacht gevraagd om bij nieuwe ontwikkelingen extra aandacht te geven aan de entreegebieden van ons dorp. Maar niet alleen nieuwe ontwikkelingen vragen onze aandacht. De bescherming van cultuur-historisch erfgoed bepaalt mede de leefbaarheid en de kwaliteit van ons woon- en leefklimaat.
 
Beoordeling raadsvoorstel
We zijn blij dat de nieuwe Erfgoedverordening is vastgesteld! De kern van het beleid is:
- op basis van vrijwilligheid kan een pand aangewezen worden als gemeentelijk monument. In dit kader hebben we nadrukkelijk aandacht gevraagd voor goede communicatie en positieve grondhouding richting eigenaren van panden en de uitkomsten na ongeveer anderhalf jaar te evalueren;
- deze aanwijzing betekent dat een monument niet gesloopt mag worden en dat een onderhoudsverplichting van toepassing is;
- daartegenover staat het voordeel dat 50% van het ozb-tarief wordt kwijtgescholden en dat tegen een gereduceerd tarief een restauratielening kan worden verkregen.;
 
Uitvoering en handen uit de mouwen
 Ik hoop dat met dit nieuwe beleid een impuls wordt gegeven aan historische bouwwerken en plaatsen. In dit verband heb ik voor de zomer en Martijn en Chris na de zomer aandacht gevraagd voor de ‘aanwijzing’ van bijvoorbeeld gedenktekens of de 'oude begraafplaats' aan de Kerkweg-West als erfgoed. Deze (oorlogs)monumenten verdienen een beschermde status vanwege de betekenis ervan voor de samenleving, nu en in de toekomst.  Hiervoor hebben we, samen met het CDA, een motie ingediend. Deze motie werd met 17 stemmen voor aangenomen.
 

Peter van den Berg
raadslid PCW 

 

« Naar het overzicht

@KiesPCW

Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.

De PCW heeft voor de periode 2018-2022 de volgende vijf hartspunten opgesteld:

  • PCW kiest voor rust op zondag. – Hart voor onze rustdag. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil dat iedereen zorg en ondersteuning krijgt die dat nodig heeft. Hart voor onze naasten. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil een veilig Waddinxveen. – Hart voor veiligheid. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil investeren in een dorp vol groene parels. Hart voor groen. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW steunt het behoud van winkels in elke buurt. Hart voor buurtwinkels. Hart voor Waddinxveen.
Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.
»