Ontwikkelingen aan de Bredeweg. Combinatie erfgoed en staatsrecht

Geschreven op: | Door: Peter van den Berg

 

Bijzonder agendapunt stond woensdag 10 december op de agenda van de opiniërende gemeenteraad: een brief van een ondernemer die zich wil vestigen in een historisch pand aan de Bredeweg. Het is niet bijzonder dat het om ondernemerschap gaat, uniek wel dat het hier in principe om een collegebevoegdheid gaat. Ik kom daar straks nog op terug.
 
Bezoek
Naar aanleiding van een ingediende zienswijze en de inspraak tijdens de informerende gemeenteraad is gekozen om ter plaatse te kijken. Met enkele fractieleden (ook van meerdere fracties) zijn we op vrijdagmiddag 5 december op locatie wezen kijken. Zo'n bezoek levert altijd extra informatie op. Al uit de bespreking in de informerende gemeenteraad bleek dat het plan niet past binnen bestemmingsplan. De door de ondernemers gewenste ontwikkeling blijkt dat in ieder geval wel aan vijf van de zes criteria om het bestemmingsplan te wijzigen is voldaan. Vooral een goede ruimtelijke onderbouwing, het feit dat er geen sprake is van milieuhinder en ook geen sprake is van verkeershinder wegen bij ons erg zwaar.
 
Uit het bezoek bleek ook duidelijk dat hier gaat om een monumentaal pand dat, als het voorlopig niet wordt herontwikkeld, dreigt te verpauperen. Dat zou erg jammer zijn. gebruikt. Dit gegeven, in combinatie met het gegeven dat in ieder geval aan vijf van de zes criteria wordt voldaan, weegt erg zwaar bij ons.
 
Gevolgen
Vraag is of er een reel gevaar is voor precedentwerking. Hiermee wordt bedoeld dat het toestaan hier elders tot een ongewenste ontwikkeling leidt. Die ongewenste ontwikkeling zien wij, na een rondje landelijk gebied en onderzoek, niet. Het gaat hooguit om enkele voormalige agrarische bedrijven, en nieuwe ontwikkelingen zullen ook dan aan het bestemmingsplan getoetst moeten worden.
 
Staatsrechtelijk gezien is er nu sprake van een bijzondere situatie. Het nemen van een besluit op een aanvraag om een omgevingsvergunning is geen raadsbevoegdheid maar een collegebevoegdheid. Het college is er voor de uitvoering van beleid, wij zijn voor kaderstelling en controle. Daarom kunnen wij volgens mij alleen via een motie het college vragen een eerder besluit te heroverwegen. Uit een 'discussierondje' tijdens de opiniërende gemeenteraad bleek daarvoor een breed draagvlak te bestaan.
 
Ook bleek er steun te bestaan voor een motie om de onderzoek te doen naar een verbreding van gebruiksmogelijkheden van voormalig agrarische bebouwing waardoor verval van cultuur-historische bebouwing kan worden voorkomen.
 
Voor mij nu werk aan de winkel om het vertrouwen en uitgebreide steun uit te werken.
 
Peter van den Berg
(Raadslid PCW) 

 

« Naar het overzicht

Lees mee

Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.

De PCW heeft voor de periode 2018-2022 de volgende vijf hartspunten opgesteld:

  • PCW kiest voor rust op zondag. – Hart voor onze rustdag. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil dat iedereen zorg en ondersteuning krijgt die dat nodig heeft. Hart voor onze naasten. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil een veilig Waddinxveen. – Hart voor veiligheid. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil investeren in een dorp vol groene parels. Hart voor groen. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW steunt het behoud van winkels in elke buurt. Hart voor buurtwinkels. Hart voor Waddinxveen.
Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.
»