Terugblik politiek seizoen 2014-2015

Geschreven op: | Door: Ton van Doorn


In de eerste plaats wil ik de fractie hartelijk danken voor de inzet dit seizoen. Het was soms hard werken. Ik kom daar zo nog op terug.

We hebben een ingewikkeld seizoen achter de rug. Het gemeentehuis, het vertrek van Herman Timmermans, de avondwinkel, het waren moeilijke fases in ons politieke leven.  Een oud versje luidt: ieder woelt hier om verandering en betreurt ze dag aan dag, hunkert naar hetgeen hij zien zal, wenst terug ‘t geen hij eens zag. Maar die laatste regel is de mijne niet voor dit seizoen, nou ja…. Alles ook weer betrekkelijk.

Vanuit de raad is geklaagd over de hoge werkdruk. De nieuwe vergadersystematiek lijkt meer vergadertijd te vragen, dan de oude commissie structuur. Dat er meer tijd zou komen  voor contact met de burgers blijkt niet waar te zijn. Ook in eigen onze fractie zag ik mensen op de tenen lopen. Raadslid zijn betekent een aanslag op je vrije tijd, zeker als je werkt is dat een zware belasting. Ook voor je echtgenoot of echtgenote. En als er verdriet of spanning in een familie komt, is het raadslidmaatschap lastig omdat het tijdrovend is. Ik denk dat we elkaar als fractie voor moeten houden, dat het raadswerk zwaar is;veel van thuis vraagt en terughoudendheid vereist met betrekking tot andere nevenfuncties. Raadslid zijn in Waddinxveen kan eigenlijk niet meer in de avonduren voor iemand met een fulltime baan. Daarom moeten we als raad efficiënt zijn in het sturen en vergaderen. Daar is nog een slag te maken.

We zijn een christelijke fractie. Dat wil zeggen dat het in ons politieke handelen niet gaat om ons belang, maar om Gods beloften en daar achter Gods werkelijkheid. Helaas is er steeds minder ruimte voor de christelijke presentie in de structuur van de samenleving. Ook in Waddinxveen. Hoewel we nog de grootste fractie zijn, we vormen met het CDA een minderheid in de raad.  Christelijke waarden en normen worden steeds meer terug gedrongen achter de voordeur van ons huis en van de kerk. We moeten ons bezinnen, wat dit betekent voor onze politieke praktijk. Ik denk dat waarden als rechtvaardigheid, liefde en naastenliefde meer leidend zullen worden in ons politiek handelen, omdat die begrippen huisregels van God zijn voor het persoonlijk en maatschappelijk leven.

Paulus zei:  één ding doe ik, ik vergeet wacht achter me ligt en strek me uit naar hetgeen voor me ligt. Ik jaag naar het doel dat voor me ligt! In het politieke bedrijf betekent dat voor mij: (be)sturen in de werkelijkheid van deze geseculariseerde maatschappij, maar wetend dat er ook een werkelijkheid van God is.  Al veranderen de politieke verhoudingen, de werkelijkheid van God komt. Dat is het goede nieuws van de Bijbel. In ons christelijk politiek bedrijven kunnen en zullen we ons daardoor laten bemoedigen.  Wij doen wat we kunnen en wat we moeten doen en beseffen dat we in een geseculariseerde democratie leven. Tegelijkertijd weten we dat de Gods werkelijkheid  door alles heen komt. 

Ik wens jullie een goed reces met jullie gezin.

Ton van Doorn
(fractievoorzitter PCW)

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor groen – De PCW wil een groene hoofdstructuur in Waddinxveen.

Hart voor groen – De PCW wil een groene hoofdstructuur in Waddinxveen.

Hart voor groen – De PCW wil een groene hoofdstructuur in Waddinxveen.
»