Tuttifrutti en komkommertijd

Geschreven op: | Door: Peter van den Berg

Tuttifrutti is een verzameling van gedroogd fruit of gedroogde vruchten. Deze weblog bevat, in tegenstelling tot de vorige weblogs, een mengeling van diverse onderwerpen. Een terugblik op wat kleinere onderwerpen waarover ik mij de afgelopen weken mocht buigen.

Jaarverslagen bezwaarschriftencommissie
In de afgelopen raadscyclus hebben we aandacht gevraagd voor de jaarverslagen van de bezwaarschriftencommissie, en meer concreet de afhandeling van bezwaarschriften. Wij vinden het positief dat gestreefd wordt om binnen de wettelijke termijn, overigens geen korte termijn van in totaal 18 weken, een bezwaarschrift af te handelen. Ten opzichte van 2013 zijn er in 2014 minder zaken via pre-mediation  opgelost. Wij hebben het college bevraagd of dit een tendens is of dat de gemeente hier toch meer op inzetten? Door finale geschiloplossing door/via de overheid kunnen we kosten voor nu en in de toekomst besparen.

Integraal Handhavingsbeleid 2014-2018
Met interesse hebben wij kennis genomen van het nieuwe Integraal Handhavingsbeleid. Goed en terecht uitgangspunt is de risicoanalyse. Toch prikkelde een opmerking in de eerste alinea van pagina 12 ons. Ons inziens zouden die overtredingen moeten worden aangepakt die grote gevolgen kunnen hebben, dus zaken die betrekking hebben op volksgezondheid, fysieke veiligheid en dergelijke. Zoals het op pagina 12 staat lijkt het alsof de kans op een overtreding doorslaggevend is. Bij capaciteitsvragen moeten we dus niet gaan prioriteren bij schuttingen die iets te hoog zijn (in praktijk veelvoorkomend) maar waar veiligheid en gezondheid in het geding zijn. Een ander punt betreft transparantie en integriteit. Veel gemeentelijke handhavingsnota's bevatten een notitie over hoe omgegaan wordt met overtredingen door de eigen organisatie. Dit punt missen wij.

Milieueffectenrapportage (MER) Bentwoudlaan
De MER bevat een onduidelijke overzichtskaart. Het lijkt erop dat er een extra oeververbinding over de Gouwe komt, tussen Waddinxveen en Alphen aan den Rijn. Dit blijkt echter een oude situatietekening te zijn.

Bij de discussie over de Waddinxveense Structuurvisie (2006 en 2012) en het bestemmingsplan Waddinxveen Noord-West (april 2013) is gesproken over tracé, de ligging en de afstand tot het Noordeinde. Dit in verband met bedrijfsvoering en bereikbaarheid lokale agrarische ondernemers. Uit de reactie van het college blijkt dat hier rekening mee wordt gehouden.

Komkommertijd
"Een periode waarin niet veel valt te beleven omdat politici op vakantie zijn...." (zie ook weblog komkommertijd). We hebben het over de komkommertijd of de zomervakantie. Een tijd om wat tot rust te komen, afstand te nemen en wat minder te vergaderen. De e-mailbox op te schonen, het bureau schoon te vegen.... Voor zover aan de orde en mogelijk: een goede zomervakantie en behouden thuiskomst toegewenst!


Peter van den Berg
(Raadslid Waddinxveen)

« Naar het overzicht

Lees mee

Kies PCW voor een groen, duurzaam, bereikbaar en zorgzaam Waddinxveen met een woning voor iedereen. Hart voor de ander. Hart voor Waddinxveen.

Voor de periode 2022-2026 hebben we vijf speerpunten.

  • Hart voor wonen.
  • Hart voor de ander
  • Hart voor duurzaamheid
  • Hart voor groen
  • Hart voor goede bereikbaarheid
Kies PCW voor een groen, duurzaam, bereikbaar en zorgzaam Waddinxveen met een woning voor iedereen. Hart voor de ander. Hart voor Waddinxveen.
»