Schriftelijke vragen sloop en nieuwbouw Souburgh

Geschreven op:

Geacht College,

Aanleiding

Op 21-12-2021 ontvingen wij de antwoorden van het college op art. 32 vragen van de PCW. Naast de antwoorden van het college en de beschikking van het ODH (die als bijlage is toegevoegd bij de antwoorden) zijn er opnieuw ontwikkelingen rondom de nieuwbouw van Souburgh.

Zo is er op 27 December een brief verstuurd aan bewoners, medewerkers en vrijwilligers door Zorg Partners Midden Holland en publiceerde het AD op 28-12-2021 over de nieuwbouw van Souburgh.

We constateren dat ODH binnen gestelde termijn de ontheffing heeft verleend. Door het tijdstip van aanvragen door Zorg Partners (Juli 2021) kan er op 15 April pas gestart worden met de sloop. Zorg Partners geeft aan dat er (gegeven het feit dat er een vertraging is) opnieuw gekeken gaat worden naar de bouwplannen. Hierbij wordt gekeken naar een uitbreiding van 10 bewoners in Souburgh. Deze publicatie maakt ons duidelijk dat de verhuizing van de bewoners naar de Rietkraag volgens planning (op 28 April 2021 gepresenteerd) is verlopen maar de rest van de sloop en nieuwbouw níet 6 maanden máár minimaal een jaar vertraagd is. Daarnaast begrijpen wij dat de bouw nog niet aanbesteed en is bekend dat er in de bouwsector een enorme schaarste aan bouwmaterialen en capaciteit is. Onze fracties maken zich daarom zorgen over extra vertraging. 

Samengevat betekent het dat 80 Waddinxveense bejaarde bewoners die nu in de Rietkraag wonen een jaar langer niet in Waddinxveen wonen. Als fracties van VVD en PCW vinden we dit pijnlijk voor de bewoners, hun familieleden, medewerkers en vrijwilligers en vragen het college dan ook alles te doen om hier duidelijkheid te scheppen en waar mogelijk pro-actief op te treden.

 

Daarom hebben de fracties van de VVD en de PCW de volgende vragen.

1. Op welk moment is het verzoek binnengekomen van Zorg Partners om de beslistermijn met 6 maanden op te schorten? En op welke datum gaan die 6 maanden in?
2. Kunt u het proces rondom de nieuwbouwplannen van Souburgh omschrijven en helderheid geven over de ontstane onduidelijkheid?
3. Heeft het nieuwe voorstel van 10 extra bewoners nog gevolgen voor het bestemmingsplan?

 

Oproep tot dialoog

4. Bent u bereid om z.s.m. in gesprek te gaan met de directie van Souburgh en Zorg Partners?
Zo ja kunt u onderstaande vragen betrekken in dit gesprek. Zo nee: waarom niet?

a. De bewoners zijn in Oktober naar de Rietkraag verhuisd zonder dat de ontheffing binnen was? Bewoners hadden nog maanden in Souburgh kunnen blijven wonen. Wat was de reden voor deze snelle betrekking van de Rietkraag?
b. De afgelopen 5 jaar is besteed om tot het huidige nieuwbouwplan Souburgh te komen. Wat is de reden om nu tijdens een vertraging van een paar maanden het plan te veranderen en 10 woningen erbij te ‘tekenen’? Heeft de reden een financiële achtergrond?
c. Wat is de reden dat Zorg Partners niet eerder de ontheffing heeft aangevraagd dan Juli 2021? De beantwoordingstermijn was op dat moment ook al bekend.
d. Klopt het dat de bouw nog niet is aanbesteed? En zo ja wanneer verwacht men over te gaan tot aanbesteding?
e. Wat is de reden dat de directie gewacht heeft tot 27 December met het informeren van bewoners, familie, vrijwilligers en medewerkers terwijl al langer bekend was dat de bouw is uitgesteld. (aanvraag tot opschorting van omgevingsvergunning was reeds bekend bij de gemeente)
f. Als de vleermuizen geen roet in het eten hadden gegooid, was alles dan wel volgens planning verlopen? Was in dat geval het originele plan uitgevoerd en had Souburgh daarmee niet toekomstbestendig geweest?
g. Vragen om transparantie over alle relevante informatie die betrekking heeft tot de voortgang van de nieuwbouw van Souburgh zodat betrokkenen zo goed als mogelijk zijn geïnformeerd.

 

Deze vragen zijn mede tot stand gekomen door Corné Verduijn (fractievertegenwoordiger PCW)

Namens de PCW-fractie                                                          Namens de VVD-fractie

Jannes Berghout (Fractievoorzitter PCW)                           Ellen van Helden (Raadslid VVD)

« Naar het overzicht

Lees mee

Kies PCW voor een groen, duurzaam, bereikbaar en zorgzaam Waddinxveen met een woning voor iedereen. Hart voor de ander. Hart voor Waddinxveen.

Voor de periode 2022-2026 hebben we vijf speerpunten.

  • Hart voor wonen.
  • Hart voor de ander
  • Hart voor duurzaamheid
  • Hart voor groen
  • Hart voor goede bereikbaarheid
Kies PCW voor een groen, duurzaam, bereikbaar en zorgzaam Waddinxveen met een woning voor iedereen. Hart voor de ander. Hart voor Waddinxveen.
»