Begrotingsuitgangspuntenbrief 2016 - 2019 en memo meicirculaire

Geschreven op: | Door: Ton van Doorn

 

Voorzitter, ook hier dank aan college en organisatie. De invoering van de drie decentralisaties en het overige werk vragen veel energie en wellicht ook veel hoofdbrekens.

 

Begrotingsuitgangspunten

Financiering nieuw beleid
De aangekondigde "lightversie” van deze brief is toch nog een brief van behoorlijk kaliber geworden. Wie de eerste vier bladzijden leest komt veel open deuren tegen. Maar vanaf pagina 5, het onderdeel nieuw beleid, ontdekt toch wel belangrijke voorgenomen keuzes. De PCW is het volledig met het college eens dat nieuw beleid niet alleen gefinancierd kan worden uit de discussie "oud voor nieuw”. De terugkeer van de stelpost nieuw beleid is de invulling van een belangrijke PCW-wens.

Scholenbouw Triangel
De scholenbouw in Triangel willen wij graag integraal bezien in combinatie met leerlingenprognoses, verdeling van leerlingen over Waddinxveen en nieuwbouw van scholen elders in Waddinxveen. Een integraal Huisvestingsplan lijkt ons noodzakelijk voor een goede verdeling van leerlingen over schoollocaties. Scholen, die bouwkundig erg slecht zijn, moeten geholpen worden de ergste mankementen te verhelpen.

Citymarketing
De initiatieven voor goede citymarketing steunen wij, maar wij vragen het college alert te zijn of de ondernomen activiteiten effect hebben. Initiatieven om de meest ondernemersvriendelijke gemeente van Zuid Holland te worden moeten onzes inziens meer zichtbaar worden.

Tariefsverhoging voor BOA's
We zijn onaangenaam verrast door de tariefsverhoging voor BOA’s door de gemeente Gouda. Een mooi moment serieus te overwegen de Boa’s in eigen dienst te nemen.

Dierendal
Dierendal is voor onze fractie een wezenlijk onderdeel van het Warnaarplantsoen en een onmisbaar groen en levendig element bij het nieuwe winkelcentrum. De PCW wil Dierendal niet kwijt. Wel leggen we er als gemeente jaarlijks € 50.000 gemeenschapsgeld bij. Het voornemen om dit bedrag te verlagen moeten we ons inziens niet als een bedreiging zien, maar als een kans en een uitdaging. Het nieuiwe voorstel van het college lijkt ons redelijk en verdient neen kans. Lukt dat niet, dan komt het college naar ons terug, want Dierendal moet blijven.

Vennootschapsbelasting
De invoering van de Vennootschapsbelasting voor gemeenten is geen verrassing meer. De indruk, die de begrotingsuitgangspuntenbrief wekt, dat de voorbereiding ervan nog zo’n beetje moet starten. Wij hebben het gevoel dat incidentele budgetten al bij de begrotingsbehandeling 2015 aangevraagd hadden moeten worden. Begint het college niet te laat met de implementatie van deze verandering?

OZB
De wethouder heeft in de krant gezegd dat de OZB niet omhoog zou gaan deze periode. Nu we weten hoe we ervoor staan, is de vraag gerechtvaardigd of de wethouder deze uitspraak nog overeind kan houden. Hoe denkt hij daarover?

Cultuur-historisch waardevolle panden
Voorzitter, als fractie hebben wij afgelopen voorjaar met instemming kennis genomen van uw voorstel om cultuur-historisch waardevolle panden te inventariseren. Wat schetst onze verbazing dat een van de panden op de voorlopige lijst bedreigd wordt. Ik heb het over het voormalige postkantoor. Is het college bereid om zich in te zetten om de gevel te behouden?

Ontwikkelingsplanologie
Het is nog niet zo lang geleden dat er nauwelijks gebouwd werd in Waddinxveen, we waren een 'beheer gemeente'. Om ons heen zien we dat we een ontwikkelgemeente zijn geworden. Mede met de komst van de Omgevingswet in 2018 lijken we te koersen naar ontwikkelingsplanologie. Dat vraagt een andere benadering van ontwikkelingen, participatie en procedures. In dat licht vragen wij ons af wanneer het college zich actief gaat voorbereiden op deze nieuwe wetgeving en ontwikkelingen en hoe wij als raad daarbij betrokken worden.


Participatie in samenhang
Bij het onderdeel ‘Participatie in samenhang’ geeft u aan te gaan werken aan een praktisch en integraal uitvoeringsprogramma sociaal domein. Wij vragen de wethouder hierbij ook het thema ‘eenzaamheid’ mee te nemen. Wij spraken onlangs met een aantal maatschappelijke organisaties (Platform sociaal Waddinxveen, seniorenraad, ouderenbond) die onder anderen dit thema bij ons onder de aandacht brachten. Zij zijn er zelf ook mee bezig. Wij waarderen het dat deze partijen zich zo intensief met deze maatschappelijke thema’s bezighouden. Wij gaan er ook vanuit dat u het ‘uitvoeringsprogramma sociaal domein’ in nauwe samenwerking met de Waddinxveens maatschappelijke organisaties op gaat zetten. Klopt onze veronderstelling?

Duurzaamheid
Wij constateren dat in de begrotingsuitgangspunten het thema duurzaamheid niet apart wordt benoemd. Het goede signaal daarvan is dat het blijkbaar standaard is ingebed in andere beleidsterreinen. Het college is echter ook aan het werk met de nieuwe duurzaamheidsnotitie. Dat is een goede zaak en wij vragen graag bij de uitwerking daarvan aandacht voor de financierbaarheid van duurzame alternatieven. Graag zouden wij van het college bij de duurzaamheidsnotitie een beoordeling zien in hoeverre bestaande financieringsregels en standaard afschrijvingstermijnen het gebruik van duurzame materialen in de weg staan. Mocht dit het geval zijn, dan zouden wij graag een voorstel zien in hoeverre deze belemmeringen kunnen worden weggenomen door aanpassing van het beleid.


De meicirculaire

In het duister tasten

Zowel op 28 januari als op 12 februari heeft het college de leden van de raad geïnformeerd over de effecten van het objectief verdeelmodel jeugd. De meicirculaire toont aan dat de in die memo’s genoemde budgetverlagingen, nog veel slechter uitpakken. Dat kan voor Waddinxveen, en andere gemeenten in de regio Midden-Holland, desastreuze gevolgen hebben. In paniek raken we niet, want waar leven is, is hoop. Die hoop vestigen we op meevallende uitgaven. Maar de werkelijkheid is, dat we hartstikke in het duister tasten.

Belangrijk signaal
We ondersteunen de lijn, die het college kiest om nu nog geen keiharde bezuinigingen door te voeren, die mogelijk later weer moeten worden teruggedraaid. Maar het moet geen stilte voor de storm worden. Daarom roept de PCW het college op de voorbereiding van een bezuinigingsronde alvast op te starten. Een budgettair neutrale implementatie van de drie decentralisaties is met zulke kortingsbedragen onwaarschijnlijk. We hebben het in dit verband niet over objecten, niet over bezittingen, maar over mensen, die sowieso al in een kwetsbare positie zitten. Wij willen hen, zo ver het kan, beschermen tegen onrechtvaardig snoeien. Te denken dat de uitgaven € 3 miljoen meevallen lijkt ons een wensdroom. Het door de regering over de schutting gooien van de drie decentralisaties, beschouwen wij als het over de schutting gooien van een grote black box. Dat vinden we kwalijk.

Wij aanvaarden desnoods preventief toezicht van de provincie. Daar gaat o.i. dan ook een belangrijk signaal van uit. Wat dat betreft zouden meer gemeenten het daar op aan moeten laten komen.

Vragen aan college
Tegelijk hebben we wel vragen aan het college:

-Hoe zit het met de lobby’s naar de diverse instanties (VNG, staatssecretaris e.d.) over deze materie?

-Heeft de gemeente Waddinxveen de administratieve systemen op orde om de lasten van de drie decentralisaties goed te registreren? En is de interne controle op orde?

-Waar wilt het college haar cijfers met betrekking tot de drie decentralisaties in de begroting 2016 op baseren? Gezien de huidige kennis van zaken lijkt die raming op drijfzand gebouwd te worden.

Onzorgvuldigheid overdracht decentralisaties
Voorzitter, mijn fractie is ontstemd over de manier waarop onze gemeente (met anderen) de uitvoering van de drie decentralisaties overgedragen hebben gekregen. De discussie over de pgb’s, de SVB’s, de huishoudelijke hulp, de discussies met staatssecretaris van Rijn, ze bewijzen de onzorgvuldigheid van de overdracht aan de gemeenten. Wij willen dat de onrechtvaardige uitkomsten van het objectieve verdeelmodel voor Waddinxveen in regioverband in gezamenlijkheid wordt bestreden.

Zorg delen
Wij dienen hierbij een motie in, die het college en de vertegenwoordigers in de klankbordgroep oproepen steun en bevestiging te vinden binnen de regio voor onze zorgen hierover. De motie wil het college en de regio ook oproepen zich verder, dan wel blijvend of opnieuw in te zetten voor bestaande, of nieuwe lobbytrajecten vanuit de regio.

De fracties in deze raad roepen we op de zorg en inhoud van deze motie te delen met 'hun' fracties in de Tweede Kamer.

 

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor wonen – De PCW wil voor iedereen in Waddinxveen een passende woning. Bekijk ons volledige verkiezingsprogramma

Hart voor wonen – De PCW wil voor iedereen in Waddinxveen een passende woning.

Hart voor wonen – De PCW wil voor iedereen in Waddinxveen een passende woning. Bekijk ons volledige verkiezingsprogramma
»