Behandeling Burap

Geschreven op:

Voorzitter,
 
1. Tijdens de behandeling van de begroting is gesproken over het afschaffen van de 2e bestuursrapportage (hierna Burap). Het is fijn dat hier nog geen beslissing over genomen is, want nu de Burap II voor ons ligt, zie je ook beter welk nut deze heeft. Twee belangrijke voordelen: 1. de hele renteberekening, die in deze Burap plaats vindt en voorkomt, dat we bij de jaarrekening voor verrassingen komen te staan; 2. De verklaring van veel verschillen, waardoor er al veel voorwerk wordt verricht voor de jaarrekening, hetgeen in het begin van het jaar veel werk scheelt.  Deze twee voordelen moeten we misschien wel koesteren.  Is de bijsturingsfunctie van deze tweede Burap nihil, de spreidingsfunctie van werkzaamheden d.m.v. deze Burap is relevant. 
 
2. Mijn fractie blijft toch wel zitten met de relatie tussen de Burap II en de begroting van het volgende jaar, in dit geval 2015 e.v.. De structurele gevolgen van deze Burap leiden tot een negatief begrotingssaldo 2015. Op zich, zal dat wel weer goed komen, maar op deze manier is de begroting toch wel weer snel achterhaald. Mijn vraag aan het college is om na te gaan of financiële consequenties van wetswijzigingen, die in het eerste halfjaar plaats vinden, in de toekomst meegenomen kunnen worden in de begroting van het jaar daar op. Een voorbeeld uit deze Burap: in maart/april was er een wetswijziging reisdocumenten en rijbewijzen. Daardoor is een structureel nadeel ontstaan van € 73.000. Dit nadeel wordt voor het eerst gepresenteerd in de Burap II. Mijn fractie vindt dat zulke tegenvallers vanuit het eerste halfjaar aangemeld moeten worden voor de begroting van het eerstvolgende jaar. Wil het college zich inspannen hier aan tegemoet te komen? 
 
3. Tenslotte dank en waardering voor  het college en samenstellers van deze Burap. Er ligt een goed product met een goed resultaat.   
 
Ton van Doorn
raadslid PCW 

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor de ander – De PCW wil dat iedereen de zorg en ondersteuning krijgt die nodig is.

Hart voor de ander – De PCW wil dat iedereen de zorg en ondersteuning krijgt die nodig is.

Hart voor de ander – De PCW wil dat iedereen de zorg en ondersteuning krijgt die nodig is.
»