Bestemmingsplan Meteorenweg en Verklaring van geen bedenkingen Wagro

Geschreven op: | Door: Peter van den Berg

Op woensdag 24 augustus was er een informerende gemeenteraadsvergadering waarin diverse onderwerpen besproken zijn. Zelf mocht ik de onderwerpen ‘bestemmingsplan Meteorenweg’ en ‘Verklaring van geen bedenkingen Wagro’ voor mijn rekening nemen.

Bestemmingsplan Meteorenweg
Het bestemmingsplan Meteorenweg maakt de herontwikkeling van de bestaande woonwagenlocatie aan de Meteorenweg mogelijk. De ontwikkelaar, Woonpartners Midden-Holland, heeft de wens om daar 10 woningen te realiseren. Als fractie hadden wij niet veel op- of aanmerkingen en wij kunnen het voornemen steunen. We hadden nog een tweetal vragen:
- is er een regeling omtrent planschade. Die is er niet omdat uit de risicoanalyse blijkt dat de kans op een planschadeclaim nihil is vanwege het feit dat er geen afwijkende of extra bezwarende ontwikkelingen zijn;
- hoe zit het met het advies van de brandweer die concludeert dat de aanrijtijden 1,5 keer de wettelijke norm bedragen. Hoe zit het met andere nieuwe ontwikkelingen aan de randen van Waddinxveen. Hierover hebben wij de toezegging dat de gemeenteraad schriftelijk zal worden geïnformeerd.

De definitieve besluitvorming vindt plaats op woensdag 7 september 2016.

Verklaring van geen bedenkingen Wagro
Wagro, gevestigd aan de Tweede Bloksweg in Waddinxveen, wil een biomassacentrale bouwen. De vergunningverlening valt onder verantwoordelijkheid van de Provincie maar via een zogenaamde ‘verklaring van geen bedenkingen’ werd de gemeenteraad om advies gevraagd. De plannen omvatten de verbranding van schone houtsnippers waardoor er duurzame energie vrijkomt. Deze vorm van energie spaart het gebruik van fossiele brandstoffen uit en is daardoor CO2-neutraal. Daarbij is de kans dat de Wagro aansluit op de zogenaamde ‘warmterotonde’.

Als PCW-fractie kunnen wij ons vinden in dit initiatief. Wel hadden wij een tweetal vragen:
- ten zuiden de Wagro wordt het bedrijventerrein A12 noord ontwikkeld. Heeft deze ontwikkeling nog invloed op ontwikkelingsmogelijkheden van A12 noord? Dit blijkt niet het geval te zijn;
- in de zomer is wat discussie geweest over de aansluiting van een recent opgeleverde kolencentrale op de warmterotonde. Een deel van tuinders en gemeenten staat positief over een duurzaam initiatief als warmterotonde terwijl andere marktpartijen en overheden juist wat sceptisch waren. De vraag is wie uiteindelijk over aansluiting besluit. Vanuit het college is aangegeven dat dit nu nog niet aan de orde is maar op een later moment terugkomt.

De definitieve besluitvorming vindt plaats op woensdag 7 september 2016.


Waddinxveen, 24 augustus 2016
mr. C.P.W. (Peter) van den Berg, raadslid PCW-fractie

« Naar het overzicht

Lees mee

Kies PCW voor een groen, duurzaam, bereikbaar en zorgzaam Waddinxveen met een woning voor iedereen. Hart voor de ander. Hart voor Waddinxveen.

Voor de periode 2022-2026 hebben we vijf speerpunten.

  • Hart voor wonen.
  • Hart voor de ander
  • Hart voor duurzaamheid
  • Hart voor groen
  • Hart voor goede bereikbaarheid
Kies PCW voor een groen, duurzaam, bereikbaar en zorgzaam Waddinxveen met een woning voor iedereen. Hart voor de ander. Hart voor Waddinxveen.
»