Bestemmingsplan Plasweg 6

Geschreven op:

 

Tijdens de opiniërende gemeenteraad heb ik aangegeven dat dit dossier een lange en bewogen voorgeschiedenis kent. Hopelijk kunnen we er vanavond een punt achter zetten. Ik begrijp dat de achterliggende dagen intensief overleg is geweest en dat ontwikkelaar en omwonenden elkaar op enkele hoofdlijnen hebben weten te vinden. Dat is mooi.

Hoe over inspraak en het resultaat ook gedacht mag worden, het kan wel eens zo zijn dat we aan deze vorm allemaal moeten wennen. Het nieuwe omgevingsrecht dat waarschijnlijk per 2018 in werking treedt wordt gekenmerkt door enerzijds heel brede omgevingsvisies en anderzijds meer kleine omgevingsplannen. Die plannen en vergunningen kennen een integrale afweging in concrete en beperkte omgevingen. Het lijkt mij goed daar op tijd over na te denken en ons voor te bereiden op onze positie als raad maar ook op nieuwe vormen van burgerparticipatie op terrein van de ruimtelijke ordening.

Terug naar het bestemmingsplan. Na afloop van de bespreking in de opiniërende raad heb ik gesproken met zowel de ontwikkelaar als één van de woordvoerders van de omwonenden. Daar bleek dat men elkaar gezamenlijk kon vinden met een nokhoogte van 10 meter. Collega Boer van de VVD heeft hiervoor een amendement gemaakt wat wij ondertekend hebben.

Wat verdergaand is de discussie en naar ik begreep ook een amendement over de inhoud, de kubieke meters, van de woningen. Niet onsympathiek als in de lintbebouwing ondanks alle verschil toch niet al te massale dingen gebeuren. Vanwege de impact en mogelijk juridische consequenties wil ik eerst de reactie van de wethouder afwachten voordat wij een definitief standpunt innemen.

Een derde aandachtspunt is het al dan niet verbreden en doortrekken van een sloot. Formeel kunnen we dat als raad amenderen. Toch lijkt mij dat op zijn minst juridisch niet zonder risico. Niet alleen de plankaart moet worden gewijzigd maar eigenlijk zou ook eerst het Waterschap geraadpleegd moet worden. In deze fase van de besluitvorming lijkt ons dat geen goed idee.
 
Peter van den Berg
raadslid PCW 

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor groen – De PCW wil een groene hoofdstructuur in Waddinxveen.

Hart voor groen – De PCW wil een groene hoofdstructuur in Waddinxveen.

Hart voor groen – De PCW wil een groene hoofdstructuur in Waddinxveen.
»