Bijdage PCW bij bespreking Reglement van Orde

Geschreven op:

Mijnheer de Voorzitter,

Het reglement van orde bevat regels hoe de gemeenteraad in onze gemeente behoort te functioneren. Hoewel het misschien een van onze eigen verordeningen is die het minst daadwerkelijk wordt gelezen en geraadpleegt, bepaald het wel voor belangrijk deel ons functioneren als gemeenteraad. Het is daarom goed dat wij ons functioneren aan het einde van de vorige raadsperiode hebben geëvalueerd en dat wij toch een weekje extra de tijd hebben genomen om het reglement nog keer extra tegen het licht te houden. Vanuit onze en andere fracties zijn diverse suggesties gedaan die of zijn verwerkt of beargumenteerd toch niet zijn overgenomen. Dank daarvoor aan elkaar en richting griffie.

Nog twee punten wil ik aan de orde stellen. Ten eerste willen wij de suggestie of het verzoek doen om over medio een jaar deze verordening nog eens te evalueren en dan nog eens goed te kijken hoe burgerparticipatie en introductie van de gast van de raad kunnen worden meegenomen. Besluitbewaking en effectieve bewaking van toezeggingen vanuit het college kunnen daarin meegenomen worden. Daar hebben we nu nog niet helemaal een goed gevoel bij.

Een tweede punt is het aantal dua-raadsleden, dat we straks fractievertegenwoordigers gaan noemen. Dat aantal is volgens het huidige voorstel twee en willen we houden op maximaal drie. Een rondje langs de fracties leerde mij dat bij zeker drie andere fracties die wens en behoefte bestaat. Vanuit een goede voorbereiding op het raadslidmaatschap, het kwaliteitsdenken in fractie en gemeenteraad willen we daarom een amendement indienen om het aantal fractievertegenwoordigers te maximeren op drie.

Waddinxveen, 16 april 2014
Namens de PCW-fractie, mr. C.P.W. (Peter) van den Berg

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor de ander – De PCW wil dat iedereen de zorg en ondersteuning krijgt die nodig is.

Hart voor de ander – De PCW wil dat iedereen de zorg en ondersteuning krijgt die nodig is.

Hart voor de ander – De PCW wil dat iedereen de zorg en ondersteuning krijgt die nodig is.
»