Bijdrage PCW bij begroting en situatie Promen

Geschreven op:

Voorzitter,

Er is afgelopen maanden heel wat te doen rondom Promen. Eigenlijk begon het al een beetje voor de vakantie toen bij de behandeling van de begrotingen van de gemeenschappelijke regelingen die van Promen ontbrak. Daarna de berichtgeving in het ad, toen de besloten bijeenkomst met de wethouder, gisteravond de informatieavond en nu bespreken we het raadsvoorstel.

Als ik strikt naar het raadsvoorstel kijk, hebben we niet zoveel te zeggen vanavond. Daar staan we positief tegenover.

Als dat het enige is dat we te zeggen hebben, doen we volgens mij tekort aan wat er afgelopen periode op ons af is gekomen. Daarom wil ik toch graag een paar opmerkingen maken. Vooral met het oog op de begrotingswijziging die begin volgend jaar nog komt.

1. Om de begroting op orde te krijgen zijn er grofweg twee mogelijkheden: Meer omzet gaan maken, efficiënter werken of minder kosten maken c.q. bezuinigen.
Minder kosten is een afbouwscenario en dat moeten we niet willen wat de PCW betreft.
Meer omzet  en efficiënter werken lijkt mogelijk te zijn en zal ook moeten!
Dat vraagt echter wel een behoorlijke inspanning en professionalisering van Promen. Er zal geïnvesteerd moeten worden in marketing en communicatie en in het sterker maken van de organisatie.

Tegelijkertijd zit er ook een spanning.
Enerzijds de druk om meer omzet te halen, meer efficiency, hogere tarieven, en anderzijds werken met een kwetsbare groep mensen. Die moet je niet overvragen.

Wij zouden graag zien dat straks bij de begrotingswijziging beide aspecten door Promen nadrukkelijk, expliciet en evenwichtig onderbouwd worden.

2. Een ander punt met betrekking tot de verhoging van de omzet, is de rol van de gemeente. Op de informatieavond hoorden we dat de gemeenten zeker een bijdrage kunnen leveren met betrekking tot de werkvoorraad van Promen. Daar zijn voorbeelden van genoemd.

Wij zouden graag van het college horen hoe zij hierin staat en of zij bereid is zich in te spannen om meer werk door Promen te laten doen? Wij worden in later stadium graag geïnformeerd over hoe de gemeente dit in wil vullen en zien bij de begrotingswijziging graag een integrale financiële onderbouwing van de consequenties voor onze eigen gemeentebegroting. Dan kunnen wij als raad ook een integrale afweging maken.


3. Het laatste punt is dat wij graag zouden zien dat bij de begrotingswijziging en het onderliggende scenario meetbare doelstellingen geformuleerd zijn.

Wat de PCW betreft gaan die verder dan alleen de financiële kengetallen. Ook orderportefeuille, medewerkerstevredenheid en klanttevredenheid willen we graag terugzien. Door deze indicatoren met een zekere regelmaat te rapporteren, kwartaalrapportages in de eerste instantie, houden we als raad vinger aan de pols.


Voorzitter, ondanks dat we nog niet alles scherp hebben en er nog veel informatie zal volgen, zijn voor ons twee dingen wel heel duidelijk: Promen moet blijven, maar Promen moet ook verbeteren.

We zagen gisteravond een mooi filmpje over het werk van Promen bij postNL. Duidelijk bleek wat Promen kan bereiken: een kwetsbare doelgroep laten groeien en tot hun recht laten komen. Eigenlijk is dat het hoofddoel. En Promen is het middel om dit zo efficiënt mogelijk te verzorgen.

We beseffen dat de wethouder er samen met veel mensen van Promen hard aan dit dossier werkt. We hebben daar vertrouwen in en wensen hem daarbij veel wijsheid.

Waddinxveen, 24 september 2014

Namens de PCW-fractie, Lambert den Dekker 

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor wonen – De PCW wil voor iedereen in Waddinxveen een passende woning. Bekijk ons volledige verkiezingsprogramma

Hart voor wonen – De PCW wil voor iedereen in Waddinxveen een passende woning.

Hart voor wonen – De PCW wil voor iedereen in Waddinxveen een passende woning. Bekijk ons volledige verkiezingsprogramma
»