Bijdrage PCW bij behandeling beleidsplan Participatiewet en WWB-maatregelen

Geschreven op:

Voorzitter, leden van de raad, 

De heer Ten Zijthoff heeft vroeg zich af of hij door dit beleidsplan geraakt voelt in zijn Waddinxveense genen. Oftewel: wat is er Waddinxveens aan dit beleidsplan? Op zichzelf een terechte vraag, die wij onszelf als Waddinxveense combinatie ook hebben gesteld. In het beleidsplan is het antwoord hierop niet zo 1-2-3 te vinden. Wellicht zal dat ook met name moeten blijken uit de wijze waarop uitvoering zal worden gegeven aan dit beleidsplan. 

Dit brengt me direct bij de vraag die wij eigenlijk nog belangrijker vinden. Namelijk of dit beleidsplan ook onze Christelijke genen raakt. Met andere woorden: herkennen wij ons als navolgers van Christus in dit beleidsplan? Wij durven hier positief op te antwoorden, zij het met enige aarzeling.

Waarom positief? 
Omdat het beleidsplan duidelijk erop is gericht om mensen die aan de kant staan te helpen door de inzet van een breed pakket van maatregelen. Het voorwoord spreekt in dit opzicht ook duidelijke taal: "We willen dat iedereen in Waddinxveen tot zijn recht kan komen. Het maakt niet uit welke culturele achtergrond, levensovertuiging, geslacht, leeftijd, talenten of beperkingen iemand heeft.” Dit sluit aan bij de wijze waarop wij als Christenen willen omzien naar onze naasten en ieder met respect willen behandelen en op zijn of haar eigen talenten willen aanspreken.

Waarom met enige aarzeling?
Omdat veel nog onduidelijk is en uitgewerkt moet worden. Hoe één ander in de praktijk zal uitpakken, dat zal moeten blijken. Wij roepen het college nadrukkelijk op oog te hebben voor mogelijk ongewenste effecten bij de uitvoering van dit beleidsplan. Ik wijs bijvoorbeeld op beslispunt zes, wat gaat over Beschut werken: voor het instrument Beschut werken heeft het college twee doelgroepen voor ogen.  
-Groep 1: mensen die op 31 december 2014 reeds op de wachtlijst WSW staan. 
-Groep 2: nieuwe instroom van jongeren uit speciaal onderwijs met huidige typering "ernstig”. 
Op zich lijkt dit een logische keuze. Alleen wat gebeurt er met de mensen die onder de huidige regels nog wel in aanmerking zouden komen voor een indicatie voor Beschut werken, maar vanaf 1 januari 2015 niet meer tot de doelgroep van de gemeente behoren? Zij krijgen voorrang op de garantiebanen. Het is echter maar de vraag of deze banen daadwerkelijk van de grond komen. Laten we deze mensen aan hun lot over als de garantiebanen niet van de grond komen? Graag verneem ik hierop het antwoord van de wethouder.

Verder aarzelen wij, omdat het beleidsplan het financiële kader op voorhand al strak dicht timmert. Wij zijn voorstander van een gedegen financieel beleid en steunen dan ook het uitgangspunt dat voor uitvoering van de nieuwe taken de rijksbudgetten in principe als uitgangspunt worden genomen. In principe, dit laat ruimte voor een herbezinning op het financiële kader en/of de doelstellingen, indien de uitwerking van het beleidsplan uitwijst dat de beoogde doelstellingen niet binnen dit budget gerealiseerd kunnen worden. Deze nuancering is wel opgenomen in het coalitieakkoord, maar vinden wij helaas niet terug in het beleidsplan. Dit is jammer. Het budget lijkt te allen tijde doorslaggevend, zonder hierbij rekening te houden met eventuele ongewenste maatschappelijke  gevolgen. Het laat geen ruimte voor een eventuele herbezinning op het budget en/of bijstelling van de doelstellingen. Graag vernemen wij hoe het college hier tegenaan kijkt en hoe zij hiermee om denkt te gaan. 

Voorzitter, tot slot spreken wij onze waardering uit voor het vele werk dat nu al door het college is gestoken in dit lijvige dossier. Wij bidden voor het college en wensen het college ook wijsheid toe bij de verdere uitwerking.

Waddinxveen, 15 oktober 2014
Namens de PCW-fractie, Chris van Harten 

 

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor duurzaamheid – De PCW wil samen met inwoners en ondernemers Waddinxveen verduurzamen.

Hart voor duurzaamheid – De PCW wil samen met inwoners en ondernemers Waddinxveen verduurzamen.

Hart voor duurzaamheid – De PCW wil samen met inwoners en ondernemers Waddinxveen verduurzamen.
»