Bijdrage PCW bij behandeling beleidsplan Wmo en jeugdzorg

Geschreven op:

 Voorzitter,

Afgelopen weken had ik contact met een man uit de Peter Zuidlaan. Hij meldde zich bij ons via onze Facebook account. Hij had met een aantal buren noodhulp geboden aan een Syrische familie die onlangs in de Peter Zuidlaan een woning hadden toegewezen gekregen. Die mensen, vluchtelingen, hadden vrijwel niks en hadden blijkbaar ook nog geen instanties die hen hielpen. De man die ik sprak had samen met buren en Care for Family gezorgd voor de eerste opvang en voor wat basale spullen voor deze mensen.
Ik vind dit wel een mooi voorbeeld om aan te geven hoeveel kracht er in een samenleving kan zitten. Ook in onze Waddinxveense samenleving.
Het punt was alleen dat ze tegen wat zaken aanliepen waar ze geen raad mee wisten. Want waar moesten ze nu terecht voor een tolk? Bij de gemeente? Bij de woningcorporatie? Ze wisten het niet. Vandaar dat ze contact zochten met ons.

Voorzitter, ik wil graag de link leggen tussen dit verhaal en het beleidsplan dat we vanavond bespreken. En daarmee heb ik gelijk het eerste van de drie punten te pakken die ik graag naar voren wil brengen.

1.
Bij de decentralisaties zijn straks namelijk sociale netwerken van groot belang. Dat begint al in buurten. En blijkbaar werken deze netwerken al. Maar daar moet wel verder aan gebouwd worden. Verbindingen moeten gelegd worden. Met elkaar werken aan een civil society. Want we willen met elkaar naar een nog zorgzamere en nog sterkere samenleving.
Wat ons betreft groeit dit primair vanuit de inwoners zelf, maar zeker in het kader van de decentralisaties zal dit niet vanzelf gaan. Het vraagt niet alleen een kanteling van de gemeente, die overigens al eerder in gang gezet is, maar ook van inwoners, van verenigingen en van kerken.
Wij denken dat zeker in de beginperiode de gemeente een wat zwaardere rol moet vervullen m.b.t het bouwen aan netwerken; een rol van versterken en verbinden vooral. Dat het zinvol en nodig is bleek ook wel uit het voorbeeld waar ik mee begon. En mijn vraag aan de wethouder is of zij daar komende periode bij de uitwerking ook nadrukkelijk aandacht aan wil geven. Zodanig dat horizontaal georganiseerde netwerken niet botsen met een gemeente die vaak meer verticaal georganiseerd is.

2.
Dan mijn tweede punt. Per 1 januari 2015 verandert er veel. Dat raakt veel mensen. We hebben in de informerende raad het persoonlijke verhaal van mevrouw Van Erkel gehoord. En zo zijn er nog veel meer mensen. Onze Waddinxveense inwoners moeten uiterst zorgvuldig en zorgzaam behandeld worden. Daar is in het beleidsplan één en ander voorzien. Cliëntondersteuning, vertrouwenspersoon in het kader van de jeugdzorg, etc. In de opiniërende raad is door de PvdA/GroenLinks al geopperd om ook voor de Wmo een vertrouwenspersoon te voorzien. Een lokale ombudsman werd door D66 terzijde genoemd.

Allerlei mogelijkheden dus. Maar waar we volgens mij met elkaar naar zoeken is niet zozeer een ombudsfunctie vanuit juridisch perspectief, dat lijkt ons ook te zwaar. Ook niet zo zeer alleen een anoniem en louter individueel werkende vertrouwenspersoon. Het gaat ons om een soort 'oliemannetje' . Waddinxveenser kan ik het niet noemen. Een oliemannetje die met name in de aanloopperiode zorgt dat de raderen gesmeerd in elkaar lopen. Die naast de vertrouwensfunctie ook onvrede kan signaleren en vastgelopen contacten kan oplossen. Adequaat en met kennis van het sociale domein.
Wij vragen de wethouder of zij dus ,evenals voor de jeugdzorg, voor de WMO een onafhankelijk vertrouwenspersoon wil instellen die met name in de beginperiode tevens als Waddinxveens oliemannetje optreedt.

3.
Mijn derde punt heeft betrekking op de financiën. Op dit moment is daar nog weinig van bekend. Inkooptrajecten zijn helaas nog niet afgerond. In het beleidsplan las ik dat de indicatieve werkbegroting sluitend is. Echter, er zijn belangrijke risico’s die naar onze mening vrij summier benoemd worden. Wij vragen de wethouder om bij het vervolg een gedegen risicoparagraaf met scenario's en beheersmaatregelen te maken die we bij een volgende stap, als de begroting definitief is, met elkaar kunnen bespreken.

Ik vat mijn drie punten samen: wij hopen dat dit voorstel uiteindelijk leidt tot een nog zorgzamere en een nog sterkere samenleving, en dat het leidt tot nog meer aandacht voor het kwetsbare, zwakke individu. Als dat dan ook nog financieel binnen de grenzen blijft zou helemaal mooi zijn.

Voorzitter, ik begon met het voorbeeld waarin mensen in Waddinxveen omzien naar elkaar. De Bijbel inspireert ons om dat te doen. Treffend vind ik altijd wat Jezus zelf zegt. En ik vertaal het wat vrij, maar Hij zegt dan 'Zo u goed gedaan hebt aan de zwakke naaste, zo hebt u dat aan Mij gedaan'. Dan komen we dus blijkbaar dicht bij onze bestemming. Niet als individuen langs elkaar heen leven, maar dienstbaar zijn aan onze omgeving, aan onze medemens en zo ook aan God.

Met dit in gedachten willen we straks instemmen met het raadsvoorstel en wensen we de wethouder, de medewerkers, het sociale team en iedereen die erbij betrokken is Gods zegen bij de verdere uitwerking toe.


Waddinxveen, 15 oktober 2014
Namens de PCW-fractie, Lambert den Dekker 

 

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor de ander – De PCW wil dat iedereen de zorg en ondersteuning krijgt die nodig is.

Hart voor de ander – De PCW wil dat iedereen de zorg en ondersteuning krijgt die nodig is.

Hart voor de ander – De PCW wil dat iedereen de zorg en ondersteuning krijgt die nodig is.
»