Bijdrage PCW bij bespreking eerste Bestuursrapportage 2014

Geschreven op:

Voorzitter,

1. U begint uw inleiding van deze Burap al met de mededeling, dat de meicirculaire niet is meegenomen.  Dat schrijft u niet voor niets, omdat die circulaire uitermate belangrijk is voor de financiële waterstand van Waddinxveen. Inmiddels weten we uit de vakpers, dat de meicirculaire voor het jaar 2014 geen positief nieuws bevat en voor 2015 en later wel. Mijn vraag aan het college is: "Krijgt de raad nog voor de vakantie een memo over de hoofdlijnen meicirculaire?
2. In deze Burap is een planschadepost opgenomen van € 75.000 Nadeel, omdat de reserve hiervoor in 2012 bij de jaarrekening is afgesloten.  Ik kan niet anders dan constateren, dat die reserve te vroeg is afgesloten. Is het college het met mij eens, dat reserves pas afgesloten mogen worden, als alle lopende planschade aanvragen definitief zijn afgewikkeld? En als het college het hiermee eens is, wil ze deze lijn dan ook in de toekomst gaan volgen?
3. Het project Landjepik of wel het project "heroveren van wat je af hebt laten pakken.” Deze post is een onderdeel van aanvullende beleidskeuzes in de begroting 2013 – 2016. Het is toch wel jammer, dat je zo snel na het opvoeren van  die beleidskeuze, deze  nu weer in moet trekken. De memo van de wethouder over is eerlijk en transparant. Dat siert hem. Tegelijk kan ik geen andere conclusie trekken, dan dat het opnemen de beleidsombuiging door het college onvoldoende is voorbereid en, naar nu blijkt, niet "smart” is geweest. Wil het college er aan mee werken, dat de raad voortaan smart- bestendige voorstellen voorgelegd krijgen?
4. Tegelijk meld ik dat het, zonder toestemming,  in beslag nemen van gemeentegrond onrechtmatig is en niet geduld of gedoogd mag worden.  In de private sfeer trekt men hiervoor de Rijdende Rechter aan.
5. In 2012 bracht de rekenkamercommissie een rapportje uit over het bezuinigingsproces in Waddinxveen. In een reactie op de conclusies van dat rapport heeft het college aan de raad geschreven, dat zij de raad in de eerste en de tweede Burap zal rapporteren over de voortgang van de bezuinigingen.  Mag de raad aannemen, dat alle niet in deze Burap 2014-1 genoemde beleidsombuigingen, die nog open staan, gerealiseerd kunnen worden?
6. Bij de Jaarstukken 2013 is mijn fractie kritisch geweest t.a.v. de bouwleges. In deze Burap worden we geconfronteerd met te hoog begrote opbrengsten leges burgerlijke stand. Het moet ons van het hart, dat we dit vervelende fouten vinden. Zeker, een organisatie mag fouten maken, maar zo nu en dan bekruipt ons het gevoel, dat de interne controle en de check op aanpassingen in de begroting onvoldoende  is. We vragen daar aandacht voor van het college.
7. Op een paar punten zijn we dus kritisch over de Burap. Tegelijk zijn we ons ervan bewust dat er ook heel veel goed gaat. Dat toont deze Burap ook aan. We zijn er wellicht gewend aan geraakt dat er veel goed gaat. Het signaleren van omissies staat niet in het teken van een falend bestuur, maar veel meer in het teken van een bestuur in de planning en control-cyclus nog verbeteringen aan kan brengen.
8. We danken college en organisatie voor deze Burap.

Namens de PCW-fractie, A. (Ton) van Doorn

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor duurzaamheid – De PCW wil samen met inwoners en ondernemers Waddinxveen verduurzamen.

Hart voor duurzaamheid – De PCW wil samen met inwoners en ondernemers Waddinxveen verduurzamen.

Hart voor duurzaamheid – De PCW wil samen met inwoners en ondernemers Waddinxveen verduurzamen.
»