Bijdrage PCW bij bespreking Jaarrekening 2013

Geschreven op:

Voorzitter,

1. Hoe moet je deze rekening nu waarderen? Het werkelijke resultaat is € 1,8 miljoen nadeel, maar ten opzichte van de verwachtingen  € 3,7 miljoen nadeel en na de uitvoering van een aantal voorstellen  is het voordelig resultaat uit op € 707.000. Wij kunnen wel begrijpen dat een niet financieel onderlegd iemand van zo’n inleiding en Rekening geen chocola kan maken. Wij pleiten voor een inwerk-programma over  begroting en de rekening interpreteren voor nieuwe en doorstartende raadsleden.

2. Het overzicht m.b.t .de grootste afwijkingen t.a.v. Burap II laat zien, dat het gros van de overschrijdingen incidenteel van karakter is. Toch verbaast het mijn fractie dat in zo’n korte tijd tussen de Burap en de Rekening er zoveel grotere verschillen zijn. Onze voorzichtige conclusie is, dat er t.a.v. de budget bewaking bij incidentele budgetten nog wel een slag te maken is. Is het college dat met ons eens?

3. De leges bouwvergunningen is zo onderhand wel een zorgenkindje geworden. Na aframing in Burap II is er in deze rekening toch nog eens een nadeel van € 200.000!!!  Het aantal woningen is volgens het overzicht op pag. 9 toegenomen met 243, er is bovendien veel bouwactiviteit in Waddinxveen en toch zulke tegenvallers. Kan het college toch nog eens aangeven waar die hoge verwachtingen vandaan kwamen mbt de begrote bouwleges i.r.t. het uiteindelijke resultaat.  Is het nadeel (per saldo € 123.000) wel incidenteel?

4. Een nadeel van € 80.000 op straatnaamgeving is opmerkelijk. Zo’n gevoelig beleidspunt is dit toch niet. Een van de oorzaken is een beheeraudit vanuit het ministerie. Heeft de raad het resultaat van die audit gezien en zijn er beleidswijzigingen te verwachten n.a.v. die audit?

5. Er ligt een accountantsrapport bij deze jaarrekening, waar we tevreden mee zijn. Daarmee  kan ook de organisatie tevreden zijn. Dank aan hen, die zich in 2013 inzetten voor onze gemeente. Dank ook aan het college voor hun slagvaardig beleid en bestuurskracht.

6. De accountant geeft ons als raad drie prioriteiten mee: de kwaliteit van de verbijzonderde interne controle, het beheer van grond exploitaties en de beheersing inkoop en aanbesteding. De vraag aan het college is: houdt ons op de hoogte van uw extra aandacht hiervoor en:  Hoe houdt u ons op de hoogte?


7. Het weerstandsvermogen is gedaald o.a. door de grote incidentele uitgaven. Lijkt de omvang nog steeds ruim voldoende, maar het aantal risico’s in het Grondbedrijf en Triangel zorgen ervoor dat wij graag een hoger weerstandsvermogen zien. De krimp die is opgetreden heeft begrijpelijke oorzaken, maar heeft een schaduwkant. Ziet het college kansen de komende jaren het weerstandsvermogen weer te laten groeien?

8. Per saldo zijn wij tevreden met deze rekening. Toch gaan we met elkaar spannende jaren tegemoet. Denk aan de 3 D’s. Niemand weet waar dat naar toe gaat. Zelfs de accountants maken zich ongerust.  We zullen als raad op een nieuwe en andere wijze invulling moeten gaan geven aan onze controlerende taak. De toename van het aantal Verbonden Partijen, dan wel de toenemende hoeveelheid taken daaraan uitbesteed, en de onzekerheid over de 3 D’s i.r.t. de uitvoering ervan, nopen ons als raad tot nog meer alertheid en wakkerheid.  Mijn fractie worstelt met de vraag hoe we  onze controlerende taak kunnen waarmaken, nu er zoveel taken buiten dit huis worden uitgevoerd. Is het college bereid samen met de raad naar goede instrumenten te zoeken om deze controlerende taak gestalte geven?  En zo ja, hoe ziet u deze gezamenlijke zoektocht?

Waddinxveen, 28 mei 2014
Namens de PCW-fractie, A. (Ton) van Doorn

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor groen – De PCW wil een groene hoofdstructuur in Waddinxveen.

Hart voor groen – De PCW wil een groene hoofdstructuur in Waddinxveen.

Hart voor groen – De PCW wil een groene hoofdstructuur in Waddinxveen.
»