Bijdrage PCW bij bespreking Kadernota Decentralisaties

Geschreven op:

Voorzitter,

Per 1 januari 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor nieuwe wetgeving op het terrein van jeugd, zorg en werk. Deze beleidsterreinen komen nu nog grotendeels voor rekening van de provincie of het rijk. Deze nieuwe taken kan een gemeente zoals Waddinxveen niet alleen uitvoeren. Denk alleen maar aan de jeugdreclassering. Dat is een specialistisch werkterrein, waar het grootste deel van de jeugd (gelukkig!) nooit mee te maken krijgt.  Om dit soort taken uit te kunnen voeren, moeten gemeenten met elkaar samenwerken.

Waddinxveen werkt voor de drie decentralisaties samen met Bergambacht, Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Nederlek, Ouderkerk, Schoonhoven, Vlist en Zuidplas. Samen hebben deze gemeenten de kadernota ‘Gebundelde Krachten’ opgesteld, waarin ze de lijnen uitzetten voor de verdere uitwerking.

In de raadsvergaderingen in februari 2014 werd deze nota besproken door de raad. De PCW heeft enkele speerpunten voor wat betreft de drie decentralisaties:
1. De identiteitsgebonden zorg moet beschikbaar blijven;
2. Betrek bij de voorbereidingen niet alleen professionele organisaties, maar ook maatschappelijke instanties die nu al ervaring hebben met zorgverlening, zoals kerken en vrijwilligersorganisaties. En praat vooral niet alleen met besturen, maar met de werkers in het veld. Zij weten wat nodig is!
3. Zorg ervoor dat door de grootscheepse samenwerking de lokale behoeften niet ondergesneeuwd raken.  Voorkom dat door de noodzakelijke samenwerking er geen ruimte meer is voor lokale initiatieven. Dat kan b.v. door de beschikbare financiële middelen niet op een grote hoop te gooien, maar door steeds zichtbaar te maken welke gemeente welk budget te besteden heeft. Leg daar per gemeente verantwoording over af:

4. Geef de gemeenteraden maximale ruimte om hun eigen wensen in te brengen.

De Waddinxveense WMO-raad geeft aan dat de nota nog te veel uit gaat van bestaande voorzieningen en pleit daarom voor meer ruimte voor vernieuwing van onderaf, dus vanuit de bevolking. De PCW heeft hier in een motie aandacht voor gevraagd.

Waddinxveen, 12 februari 2014
J.M. (Jannette) Nieboer-Buitinga

« Naar het overzicht

Lees mee

Kies PCW voor een groen, duurzaam, bereikbaar en zorgzaam Waddinxveen met een woning voor iedereen. Hart voor de ander. Hart voor Waddinxveen.

Voor de periode 2022-2026 hebben we vijf speerpunten.

  • Hart voor wonen.
  • Hart voor de ander
  • Hart voor duurzaamheid
  • Hart voor groen
  • Hart voor goede bereikbaarheid
Kies PCW voor een groen, duurzaam, bereikbaar en zorgzaam Waddinxveen met een woning voor iedereen. Hart voor de ander. Hart voor Waddinxveen.
»