Bijdrage PCW bij bespreking Welstandsnota

Geschreven op:

"Hebben ze dan geen mooie veren, of staat u de kleur niet aan?”. Voorzitter, als ik aan het Welstandsbeleid denk, moet ik ook steeds denken aan dit kinderliedje. Het gaat niet over kippen, het gaat wel over vormgeving en wat onze gemeente wil uitstralen. Voorzitter, laat ik beginnen te zeggen dat de PCW-fractie de nieuwe welstandsnota steunt. Toch nog een enkele opmerking.
 
Ik trap een open-deur in als ik aangeef dat er verschillend over welstandsbeleid en welstandstoetsing wordt gekeken. Mede vanwege de wel erg gedetailleerde voorschriften van de huidige welstandsnota heeft de PCW-fractie al in 2009 gepleit voor deregulering en dus ook versoepeling. Na een pilot eind 2012, ligt er nu een voorstel tot een nieuwe welstandsnota en zijn verschillende gebieden óf welstandsvrij óf gelden er minder strikte voorschriften. Dat zijn zaken die onze fractie aanspreken.
 
Waar ik overigens nog wel voor wil waarschuwen is een mogelijk negatief sentiment met betrekking tot welstandscriteria. Ik durf dat te doen omdat ik in het verleden secretaris van een welstandscommissie van een historische stad ben geweest. De er ervaring leert dat de serieuze ontwerpers het sparren met een welstandscommissie juist erg plezierig vinden en dat dit de kwaliteit, vormgeving en materiaalgebruik doorgaans ten goede komt. Kortom, in specifieke gebieden blijven welstandsvoorschriften zeker hun nut behouden.
 
Terug naar het raadsvoorstel. De voordelen, namelijk vermindering regelgeving, kostenbesparing en versnelling van procedures wegen wat de PCW betreft niet op tegen het voorkomen van mogelijke excessen. Daartegen kan doorgaans alsnog achteraf tegenop getreden worden. Daarbij komt dat niet geheel Waddinxveen welstandsvrij wordt verklaard. Gelukkig niet! De grenzen tussen bebouwde kom en het landelijk gebied en polderwegen zijn van cultuurhistorisch belang. Een extra kwaliteitstoets blijft daar gewenst.
 
Toetsing
Bij goed beleid moet ook getoetst worden. Heeft het wel die uitwerking die we ervan verwachten? Daarom lijkt het de PCW-fractie nuttig om, bijvoorbeeld in samenspraak met de wijkplatforms en de welstandscommissie medio 2017 een beperkte evaluatie uit te voeren. Indien nodig kan dat nog op tijd worden bijgestuurd. Deelt het college deze mening?
Voorzitter, bij de vaststelling van de Structuurvisie in 2012 heeft de PCW, mede namens de VVD en D66, een motie ingediend om de architectonische kwaliteit bij de entree-zones van Waddinxveen te garanderen. Juist deze inpassings- en uitbreidingslocaties bepalen het gezicht van ons dorp en daarbij ook kwaliteit, leefbaarheid en uitstraling van de gemeente. Wij herinneren u aan deze raadsbreed gesteunde motie en vragen u bij nieuwe ontwikkelingen eerst zorg te dragen voor een zorgvuldige stedenbouwkundige inpassing voordat daar zaken welstandsvrij worden verklaard.
 
Peter van den Berg
raadslid PCW 

« Naar het overzicht

@KiesPCW
 • PCW
  FD: ‘Gemeenten leggen vaker een zelfwoonplicht op ter bescherming van starters en mensen met een kleinere beurs.’ H… https://t.co/bdIltCt3an
  11-08-2020
 • PCW
  Middeninkomens krijgen meer kans op een middenhuurwoning | Albert Kerssies https://t.co/kANCF05ji9
  30-07-2020
 • PCW
  De eerste hobbel is genomen, de rotonde kan worden aangelegd. De tweede hobbel is het budget. #Waddinxveenhttps://t.co/n6KI1LDi0R
  24-07-2020
 • PCW
  Het schoolgebouw, waar vroeger de Koning Willem Alexanderschool gevestigd was, zal afgebroken worden. Ons plan: maa… https://t.co/SH3vtCPnUp
  23-07-2020
 • PCW
  'Bezuinigen doe je niet op kwetsbare inwoners. De collectieve zorgverzekering moet blijven en áls er bezuinigd moet… https://t.co/kpcXcpHOPr
  22-07-2020

Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.

De PCW heeft voor de periode 2018-2022 de volgende vijf hartspunten opgesteld:

 • PCW kiest voor rust op zondag. – Hart voor onze rustdag. Hart voor Waddinxveen.
 • PCW wil dat iedereen zorg en ondersteuning krijgt die dat nodig heeft. Hart voor onze naasten. Hart voor Waddinxveen.
 • PCW wil een veilig Waddinxveen. – Hart voor veiligheid. Hart voor Waddinxveen.
 • PCW wil investeren in een dorp vol groene parels. Hart voor groen. Hart voor Waddinxveen.
 • PCW steunt het behoud van winkels in elke buurt. Hart voor buurtwinkels. Hart voor Waddinxveen.
Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.
»