Bijdrage PCW bij bespreking Welstandsnota

Geschreven op:

"Hebben ze dan geen mooie veren, of staat u de kleur niet aan?”. Voorzitter, als ik aan het Welstandsbeleid denk, moet ik ook steeds denken aan dit kinderliedje. Het gaat niet over kippen, het gaat wel over vormgeving en wat onze gemeente wil uitstralen. Voorzitter, laat ik beginnen te zeggen dat de PCW-fractie de nieuwe welstandsnota steunt. Toch nog een enkele opmerking.
 
Ik trap een open-deur in als ik aangeef dat er verschillend over welstandsbeleid en welstandstoetsing wordt gekeken. Mede vanwege de wel erg gedetailleerde voorschriften van de huidige welstandsnota heeft de PCW-fractie al in 2009 gepleit voor deregulering en dus ook versoepeling. Na een pilot eind 2012, ligt er nu een voorstel tot een nieuwe welstandsnota en zijn verschillende gebieden óf welstandsvrij óf gelden er minder strikte voorschriften. Dat zijn zaken die onze fractie aanspreken.
 
Waar ik overigens nog wel voor wil waarschuwen is een mogelijk negatief sentiment met betrekking tot welstandscriteria. Ik durf dat te doen omdat ik in het verleden secretaris van een welstandscommissie van een historische stad ben geweest. De er ervaring leert dat de serieuze ontwerpers het sparren met een welstandscommissie juist erg plezierig vinden en dat dit de kwaliteit, vormgeving en materiaalgebruik doorgaans ten goede komt. Kortom, in specifieke gebieden blijven welstandsvoorschriften zeker hun nut behouden.
 
Terug naar het raadsvoorstel. De voordelen, namelijk vermindering regelgeving, kostenbesparing en versnelling van procedures wegen wat de PCW betreft niet op tegen het voorkomen van mogelijke excessen. Daartegen kan doorgaans alsnog achteraf tegenop getreden worden. Daarbij komt dat niet geheel Waddinxveen welstandsvrij wordt verklaard. Gelukkig niet! De grenzen tussen bebouwde kom en het landelijk gebied en polderwegen zijn van cultuurhistorisch belang. Een extra kwaliteitstoets blijft daar gewenst.
 
Toetsing
Bij goed beleid moet ook getoetst worden. Heeft het wel die uitwerking die we ervan verwachten? Daarom lijkt het de PCW-fractie nuttig om, bijvoorbeeld in samenspraak met de wijkplatforms en de welstandscommissie medio 2017 een beperkte evaluatie uit te voeren. Indien nodig kan dat nog op tijd worden bijgestuurd. Deelt het college deze mening?
Voorzitter, bij de vaststelling van de Structuurvisie in 2012 heeft de PCW, mede namens de VVD en D66, een motie ingediend om de architectonische kwaliteit bij de entree-zones van Waddinxveen te garanderen. Juist deze inpassings- en uitbreidingslocaties bepalen het gezicht van ons dorp en daarbij ook kwaliteit, leefbaarheid en uitstraling van de gemeente. Wij herinneren u aan deze raadsbreed gesteunde motie en vragen u bij nieuwe ontwikkelingen eerst zorg te dragen voor een zorgvuldige stedenbouwkundige inpassing voordat daar zaken welstandsvrij worden verklaard.
 
Peter van den Berg
raadslid PCW 

« Naar het overzicht

Lees mee

Kies PCW voor een groen, duurzaam, bereikbaar en zorgzaam Waddinxveen met een woning voor iedereen. Hart voor de ander. Hart voor Waddinxveen.

Voor de periode 2022-2026 hebben we vijf speerpunten.

  • Hart voor wonen.
  • Hart voor de ander
  • Hart voor duurzaamheid
  • Hart voor groen
  • Hart voor goede bereikbaarheid
Kies PCW voor een groen, duurzaam, bereikbaar en zorgzaam Waddinxveen met een woning voor iedereen. Hart voor de ander. Hart voor Waddinxveen.
»