Bijdrage PCW bij interpellatiedebat D66 over handhaving

Geschreven op: | Door: Peter van den Berg

Voorzitter,

Er ligt een uniek en bijzonder verzoek. In de bijna 17 jaar dat ik in Waddinxveen politiek actief ben is het volgens mij niet voorgekomen dat een gemeenteraadslid één van de zwaardere raadsinstrumenten inzet. Dat getuigt in ieder geval van initiatief en lef. Dat mag best genoemd worden.

Toch zijn wij in dit verband niet spontaan positief over de inhoud van dit verzoek. Heel oude papieren in het internationale staatsrecht heeft Montesqieu. Hij heeft (in zijn l'esprit de lois, 1748) de trias politica, namelijk het stelsel van scheiding der machten uiteengezet. Dit is in grote lijnen in ons Nederlandse staatsbestel overgenomen. We hebben het dan over de eigen verantwoordelijkheden van de uitvoerende, wetgevende en rechtsprekende macht. In de Gemeentewet, Algemene wet bestuursrecht en Wet algemene bepalingen omgevingsrecht betekent dit dat handhaving en legalisatie is voorbehouden aan het college en dat de rechtmatigheid wordt getoetst door een onafhankelijke rechtbank. En die rechtsgang staat nog open. Klachten over houding en gedrag van college en/of ambtenaren vinden hun weg via de Nationale Ombudsman.

Hoe vervelend de huidige procedure ook voor betrokkenen is, volgens onze fractie is dit geen onderwerp voor een raadsdebat en moeten wij waken voor het scheppen van verwachtingen daar deze er niet zijn. Om deze reden kunnen wij niet verder reageren op de inhoud van de gevraagde en toegelichte interpellatie.

Waddinxveen, 14 juni 2017
mr. C.P.W. (Peter) van den Berg

Stemverklaring: De gewijzigde motie betekent materieel geen wijziging van de eerste motie waarbij de raad overigens nog steeds buiten de wettelijke kaders treedt en bij aanname nog steeds onrechtmatig handelt.

 

« Naar het overzicht

Lees mee

Kies PCW voor een groen, duurzaam, bereikbaar en zorgzaam Waddinxveen met een woning voor iedereen. Hart voor de ander. Hart voor Waddinxveen.

Voor de periode 2022-2026 hebben we vijf speerpunten.

  • Hart voor wonen.
  • Hart voor de ander
  • Hart voor duurzaamheid
  • Hart voor groen
  • Hart voor goede bereikbaarheid
Kies PCW voor een groen, duurzaam, bereikbaar en zorgzaam Waddinxveen met een woning voor iedereen. Hart voor de ander. Hart voor Waddinxveen.
»