Bijdrage PCW-fractie bij bespreking Jaarrekening 2015 (deel II)

Geschreven op: | Door: Ton van Doorn

Voorzitter, leden van de gemeenteraad,

1. ik heb, geloof ik, nog nooit zo’n merkwaardige behandeling van een jaarrekening meegemaakt als deze jaarrekening 2015. Een soort triatlon: eerst de rekening exclusief de drie D’s, (decentralisaties), vervolgens de rekening met alleen de drie D’s en later nog een keer de papieren en gewaarmerkte  accountantsverklaring met het rapport van bevindingen, dat ter inzage heeft gelegen. Een wedstrijd op zich.

2. Toch hebben we een goed gevoel bij deze jaarrekening: Administratief op tijd gereed, een veel beter resultaat dan we verwachtten en een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid, dat de drie D’s op termijn budgettair neutraal uitgevoerd worden. Daarmee lijkt een loodzware opgaaf uit het coalitieakkoord gehaald te worden.  Een compliment voor het college, in het bijzonder voor de wethouder van de 3 D’s.

3. Inwoners van Waddinxveen hebben het wel gevoeld! zij hebben soms in moeten leveren en hebben moeten wennen aan minder huishoudelijke hulp. De wethouder heeft in de informerende raad uitvoerig uiteengezet dat niet alleen bezuinigingen hier debet aan zijn, maar ook de nieuwe criteria van de WMO;

4. Bij zo’n omvangrijke operatie als de drie D’s is het begrijpelijk dat er mensen (tegen de bedoeling van het college in) in knelsituaties terecht zijn gekomen. Wij willen graag een toezegging van de wethouder, dat  deze mensen, als zij aan de bel trekken,  een welwillend oor vinden om hen van de  knellende banden te bevrijden.

5. Het is ook begrijpelijk dat  er aanloopperikelen zijn. Dat is vooral heel vervelend voor inwoners die hiermee te maken gehad hebben. Zeker omdat het veelal kwetsbare  inwoners zijn, die veranderingen moeilijk kunnen 'hendelen',  Daarnaast hebben wij gehoord en gemerkt dat het sociaal team een lerend team is dat samen met de wethouder, naar aanleiding van die aanloopperikelen, aan verbetering werkt. Dat vinden wij positief en vragen de wethouder om dit vast te houden. En als er dan toch wat mis gaat, om dit dan helder te communiceren met de betrokkenen.

6. Het doet ons deugd dat we niet al het geld, dat we gedacht hadden nodig te hebben voor de decentralisaties, hebben gebruikt. Een deel bewaren we in een doelreserve. Dat is verstandig om eventuele nadeclaraties of toekomstige tegenvallers af te kunnen dekken.  Over enkele jaren zullen we deze reserve ook moeten beperken door een bovengrens in te stellen, maar daarvoor is het nu nog te vroeg. Vindt het college dat ook?

7. Het feit dat er nu nog geen accountantsverklaring ligt, komt vooral doordat externe partners hun controle verklaring nog niet hebben. Wij worden als in een domino-effect meegesleurd. Ik dring er bij het college op aan alles in het werk te stellen om de administratieve organisatie bij de andere instellingen kwalitatief op orde te krijgen. Wilt u zich hiervoor inzetten?

8. In veel andere gemeenten, ook in Waddinxveen,  is gebleken dat er veel meer beschikkingen zijn afgegeven, dan er worden gedeclareerd. Ook bij de keukentafelgesprekken. Dat betekent, dat er meer begroot wordt, dan er gevraagd wordt. Dat raakt op zijn beurt het budgetrecht van de raad weer. Verwacht het college, dat dit een jaarlijks fenomeen is of ebt dit verschijnsel de komende jaren weg?

9. Nogmaals dank aan de wethouder, het college, de ambtelijke organisatie. Het was niet altijd makkelijk, maar het resultaat voelt goed.  Het is deze keer niet compleet, maar soms moet je zeggen: “als het niet gaat zoals het moet, dan moet het maar zoals het gaat”.


Waddinxveen, 6 juli 2016
namens de PCW-fractie, A. (Ton) van Doorn

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor goede bereikbaarheid – De PCW wil een bereikbaar Waddinxveen en bestaande wegen verkeersveiliger maken.

Hart voor goede bereikbaarheid – De PCW wil een bereikbaar Waddinxveen en bestaande wegen verkeersveiliger maken.

Hart voor goede bereikbaarheid – De PCW wil een bereikbaar Waddinxveen en bestaande wegen verkeersveiliger maken.
»