Bijdrage PCW inzake sportbeleid Waddinxveen

Geschreven op: | Door: Jannes Berghout

Voorzitter voor ons ligt de nota sportbeleid.
In deze nota wordt een richting uiteengezet voor de toekomst van de verenigingen. In deze richtinggevende nota stemt het de PCW tevreden dat er naar samenwerking gezocht wordt tussen de verenigingen zelf en dat de link gemaakt wordt met het sociale domein.

Toch vroegen we ons nu af hoe we deze nota moeten lezen als een echte beleidsnota of meer als een start beleidsnotitie?
Want als PCW maken we ons geen zorgen over de richting van deze Nota, maar wel over de ontbrekende kaders hiervan, er zitten nog veel te veel open einden aan.
Om kaders te stellen en duidelijkheid te creëren roepen wij het college dan ook op om met een integrale businesscase voor besluitvorming terug te komen naar de raad. Vandaar dat wij als PCW in samenwerking met de VVD. Samen de volgende motie indienen waarvan het dictum luidt:

Verzoekt het college:
• om in september 2016 met een plan van implementatie te komen dat tot stand gekomen is in overleg met, en gedragen wordt door de betrokken maatschappelijke partners waaronder sportverenigingen, palet welzijn en eventuele commerciële partijen die in Waddinxveen actief zijn m.b.t. sportactiviteiten.

• op basis van dit plan van implementatie een integrale businesscase uit te werken waarin in ieder geval de volgende punten meegenomen worden:
- de manier waarop de bijdragen van sportverenigingen op het gebied van preventie en het sociale domein gewaardeerd zal worden;
- de verwachtingen/scenario's met betrekking tot sportdeelname;
- de benodigde accommodaties op basis van de verwachtingen/scenario's;
- de samenwerking tussen betrokken maatschappelijke partners;
- eventuele zelfwerkzaamheid van verenigingen;
- de manier waarop sport in Waddinxveen in toekomst georganiseerd wordt met een onderbouwing van deze keuze;
- een nieuwe tariefstructuur.

• deze integrale businesscase uiterlijk maart 2017 ter besluitvorming voor te leggen aan de raad

En gaat over tot de orde van de dag.

Voorzitter.

Als PCW hebben we herhaaldelijk aandacht gevraagd voor de rol van de buurtsportcoaches. In deze beleidsnota lijken we zomaar een aantal fte extra buurtsportcoaches te krijgen zonder dat er een evaluatie van hun nut en effectiviteit is geweest. Als dat zo makkelijk is waarom hebben we dan ooit zo moeilijk gedaan over een paar BOAs. ;)

Vandaar dat wij als PCW in samenwerking met het CDA de volgende motie indienen waarvan het dictum luid:

Verzoekt het college:

• alvorens het aantal fte’s uit te breiden een evaluatie uit te voeren waarin de toegevoegde van de buurtsportcoaches in beeld wordt gebracht
• de behoefte van maatschappelijke organisaties m.b.t. de inzet van buurtsportcoaches te peilen
• op basis van de evaluatie en het onderzoek vast te stellen hoeveel fte’s aan buurtsportcoaches daadwerkelijk nodig en gewenst is
• in september 2016 de evaluatie van de buurtsportcoaches een onderdeel te laten zijn van het plan van implementatie.

En gaat over tot de orde van de dag.

Voorzitter,

Afrondend zien wij als PCW (om in sporttermen te blijven) een team wat enthousiast klaar staat om de wedstrijd te beginnen. Voordat deze wedstrijd kan beginnen zijn er echter nog een aantal wissels (moties) nodig om uiteindelijk het beste resultaat voor waddinxveen zelf te halen.

Jannes Berghout            Lambert den Dekker
raadslid PCW                 raadslid PCW

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor de ander – De PCW wil dat iedereen de zorg en ondersteuning krijgt die nodig is.

Hart voor de ander – De PCW wil dat iedereen de zorg en ondersteuning krijgt die nodig is.

Hart voor de ander – De PCW wil dat iedereen de zorg en ondersteuning krijgt die nodig is.
»