Bijdrage PCW met betrekking tot notitie over woonwagens

Geschreven op:

Meneer de voorzitter,

In de brief van 10 juni jl. richten de bewoners van de Pater Jornaweg zich voor de 2e maal tot
deze raad om aandacht te vragen voor hun wensen inzake de toekomstige ontwikkeling van
het woonwagenpark aan de Pater Jornaweg. En daarom, hoewel er vandaag geen besluit
voorligt, bespreken we dit onderwerp.

De bewoners geven aan dat men de huidige lege plekken wil huren, hoewel er slechts 14
plaatsen een definitieve status hebben. Hoewel aan de ene kant het beleid reeds jaren lang
helder is: het zodra mogelijk opheffen van de 3 tijdelijke plaatsen, leidt dit ertoe dat de lege
plekken die nu ontstaan, een aanslag doen op de kwaliteit van het park. Het is dus wenselijk
als er iets gebeurd.

Daarnaast is het beleid van de gemeente over het aantal plekken op de Pater Jornaweg ook
al lang duidelijk: 4 plekken verplaatsen naar een nieuwe locatie in de Triangel, zodat
uiteindelijk een park van 10 plekken overblijft. In de voorliggende memo is het niet expliciet
zo gesteld, maar het lijkt ons wenselijk als deze verplaatsing alleen gebeurd met instemming
van de bewoners zelf. En zolang dit niet gerealiseerd is, zou het in onze optiek niet fair zijn
het aantal definitieve plekken van 14 terug te brengen naar 10. Wij verzoeken het college
deze lezing te bevestigen.

Dan blijft over: hoe gaan we om met de vrijgekomen plaatsen? Maar ook, hoe gaan we om
met extra vrijkomende plaatsen als er een aantal verplaatsen naar de nieuwe locatie in de
Triangel?

Graag willen wij deze vraag neerleggen als een opdracht bij het college, Woonpartners en de
bewoners van de Pater Jornaweg zelf. Zij moeten gezamenlijk tot een antwoord komen dat
acceptabel is voor alle betrokken partijen. En hierbij hoort geen druk of kraken van locaties.  

Graag geven wij de partijen een aantal overwegingen mee:
1. Nu eenvoudig de 3 tijdelijke plaatsen als definitief te bestempelen is te kort door de
bocht. Wij zouden ons kunnen voorstellen dat we hier een specifieke afweging van
Woonpartners en de gemeente bij hoort, gekoppeld aan het woonruimte-beleid. Hoe
ziet de daadwerkelijke behoefte er uit op langere termijn en hoe wordt de
leefbaarheid in het park dan gegarandeerd?  
2. Aan de andere kant zijn wij bereid een onderbouwd voorstel voor een geringe
verruiming van het aantal definitieve plaatsen serieus te overwegen indien hier een
aantoonbare lokale behoefte voor de lange termijn is aangetoond en dit ruimtelijk
mogelijk is. Wij bouwen immers ook voor andere doelgroepen, zoals we vanavond
nog verder zullen bespreken.
3. Bij iedere aanpassing horen tijdelijke situaties. En ja, soms kunnen deze situaties
jaren duren waardoor het soms bijna als definitief voelt. Het echter misbruik maken
van deze tijdelijkheid door de ruimte met geweld op te eisen als ware het definitief
maakt het maken van afspraken voor de toekomst moeilijker. Wij hopen dat alle
partijen hierin hun verantwoordelijkheid zullen nemen.

Waddinxveen, 24 september 2014

Namens de PCW-fractie, Erik Segers

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor wonen – De PCW wil voor iedereen in Waddinxveen een passende woning. Bekijk ons volledige verkiezingsprogramma

Hart voor wonen – De PCW wil voor iedereen in Waddinxveen een passende woning.

Hart voor wonen – De PCW wil voor iedereen in Waddinxveen een passende woning. Bekijk ons volledige verkiezingsprogramma
»