Bijdrage PCW omtrent Bredeweg 14

Geschreven op:

Voorzitter,

Kunnen we door toepassing van een wijziging van het bestemmingsplan enerzijds een cultuur-historisch pand beschermen en anderzijds gezond ondernemerschap aan de rand van Waddinxveen behouden? Naar onze mening zijn dat de belangrijkste elementen uit de gedachtewisseling tijdens de informerende en opiniërende gemeenteraad in de afgelopen weken. We hebben het daar zo uitgebreid over gehad, en diverse fracties hebben zich ook op locatie laten informeren, dat we onze bijdrage nu kort kunnen houden. 

Hierbij wil ik, mede namens de fracties van CDA, WeWa, PvdA en D66 een tweetal moties indienen.

In de eerste motie vragen wij om te onderzoeken of door het toestaan van een mogelijkheid tot functieverbreding waardevol cultuur-historische bebouwing extra beschermd kan worden. Uiteraard onder de voorwaarde van behoud van een goede leefomgeving. Een dergelijk onderzoek kan gecombineerd worden met het door het college toegezegde monumentenbeleid.

De tweede motie betreft het al dan niet toestaan van het bedrijf van Van Dorp aan de Bredeweg. Zoals in de eerdere raadsvergaderingen aan de orde kwam wordt in ieder geval aan vijf van de zes voorwaarden voldaan, misschien zelfs alle zes, om via een wijziging van het bestemmingsplan medewerking te verlenen. Daarbij speelt de waarborg van een goede ruimtelijke ordening, de afwezigheid van milieuhinder en behoud verkeersveilige situatie, zwaar mee. Wij vragen daarom uw collegebesluit te heroverwegen.
 
Peter van den Berg
raadslid PCW
 
N.B Beide moties zijn met 18 voor en 3 tegen aangenomen. 

 

« Naar het overzicht

@KiesPCW

Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.

De PCW heeft voor de periode 2018-2022 de volgende vijf hartspunten opgesteld:

  • PCW kiest voor rust op zondag. – Hart voor onze rustdag. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil dat iedereen zorg en ondersteuning krijgt die dat nodig heeft. Hart voor onze naasten. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil een veilig Waddinxveen. – Hart voor veiligheid. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil investeren in een dorp vol groene parels. Hart voor groen. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW steunt het behoud van winkels in elke buurt. Hart voor buurtwinkels. Hart voor Waddinxveen.
Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.
»