Bijdrage PCW over opening avondwinkel(s) op zondag

Geschreven op:

Voorzitter,

Vanavond hebben we het opnieuw over de zondagopening. In de verkiezingsstrijd is duidelijk gebleken, dat dit het belangrijkste speerpunt van de PCW was en is. Iedere politieke partij, die bereid was te onderhandelen met de PCW over coalitievorming, wist dat  dit thema onderdeel zou uitmaken van een coalitieakkoord.  Vanwege duidelijkheid over elkaars idealen is er een coalitieakkoord gekomen, waarbij afspraken over gevoelige punten van coalitiepartners zorgvuldig zijn geformuleerd. Een van die punten was de winkelsluiting/opening op zon- en feestdagen. De afspraken over de winkeltijden zijn als gevolg daarvan in november 2014 gefomaliseerd door aanpassing van de winkeltijdenverordening. Vanaf dat moment voldoet de verordening aan de afspraken uit het coalitieakkoord.


Tegen onze verwachtingen in zat er in die verordening een opening voor een avondwinkel op zondag. Terecht heeft het college de spanning tussen de verordening en de geest van het coalitieakkoord gevoeld, maar de uitspraak van de rechter weegt zwaarder dan een coalitieakkoord. Ons rechtssysteem zit zo in elkaar en dat respecteren we. 

De ontheffing, die toen verleend is aan een grote supermarkt is gebaseerd op artikel 6 van de verordening winkeltijden. De bezwaarcommissie schrijft dat  het college strikt genomen alleen een beslissing had kunnen nemen op het bezwaarschrift van Jumbo als andere potentiële gegadigden hun belangstelling kenbaar hadden gemaakt en er een verdelingsprocedure zou zijn vastgesteld.  De bezwarencommissie heeft die weg niet gewezen, maar geadviseerd de vergunning voor bepaalde tijd aan Jumbo te verlenen in afwachting van een door het college opgestelde verdelingsprocedure.

De keuze van het college voor loting als verdeelsystematiek  is ons inziens eerlijk en transparant en wordt in veel gemeenten gehanteerd. Coalitiegenoot de VVD heeft via het AD, twitter en in de opiniërende raad gecommuniceerd maar één uitkomst van de verdeelsystematiek te accepteren, te weten een vergunning aan Jumbo voor een bepaalde langere tijd.  In mijn politieke loopbaan heb ik niet eerder meegemaakt dat een politieke partij zich zo nadrukkelijk opwerpt als belangenbehartiger voor één bedrijf. Dat is onze keuze niet. Wij vinden dat het algemeen belang vereist, dat geen enkele vergelijkbare onderneming zich achtergesteld voelt.  Het systeem dat het college kiest is o.i. een goede poging daartoe. Afgewacht moet worden hoe de ondernemers hier tegen aan kijken. Wij vinden de inspraak ronde daarom erg belangrijk.


Nogmaals voorzitter, omdat het hier om een voor de PCW belangrijk speerpunt gaat, hecht  de PCW er aan op te merken dat nu en in de toekomst trouw aan het coalitieakkoord vereist is.  Binnen de grenzen van die afspraken, ziet de PCW zeker ruimte om anders te denken bijv. over ontwerpregels die voor de schaarse ontheffing. Uiteindelijk zal het college een definitief besluit nemen, met het in acht nemen van de inspraak en de reacties en natuurlijk binnen de grenzen van het coalitieakkoord. Binnen diezelfde coalitieafspraken ziet de PCW nu en in de toekomst geen ruimte om de winkeltijdenverordening verder aan te passen. Wat er sinds november ligt is de grens voor ons en naar onze kiezers toe. Pogingen of medewerking van een coalitiepartner om de verordening te agenderen of aan te passen leggen wij uit als het opzeggen van vertrouwen en betekent een coalitiebreuk.

Willen we dat? Nee, helemaal niet. Maar om helderheid te scheppen en met het oog op de steeds terugkerende discussie, vinden wij het belangrijk aan te geven waar onze grens ligt.

De PCW respecteert op haar beurt de coalitieafspraken ook. We hebben dat rond de openstelling feestdagen gedaan, bij de brief van ASR, en bij de second opionion voor de Rabobank. Coalitiepartijen zitten niet in een harnas en hebben het recht eigen accenten te leggen, binnen het speelveld van de coalitieafspraken. Als we daarbinnen blijven en daarbinnen communiceren met respect voor elkaars gevoeligheden, dan duurt deze coalitie wat ons betreft tot 2018.

Waddinxveen, 16 september 2015
Namens de PCW-fractie, Ton van Doorn

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor goede bereikbaarheid – De PCW wil een bereikbaar Waddinxveen en bestaande wegen verkeersveiliger maken.

Hart voor goede bereikbaarheid – De PCW wil een bereikbaar Waddinxveen en bestaande wegen verkeersveiliger maken.

Hart voor goede bereikbaarheid – De PCW wil een bereikbaar Waddinxveen en bestaande wegen verkeersveiliger maken.
»