Bijdrage PCW tijdens Algemene beschouwingen

Geschreven op: | Door: Herman Timmermans

Meneer de voorzitter,

Bijna weer een stuk Waddinxveen uit de steigers. Het centrum staat. Zelfs de meest verstokte ontkenner dat het ging lukken kan er nu toch echt niet meer onderuit. Waddinxveen heeft een nieuw centrum. Dankzij vakmanschap in het College, in het gemeentehuis, vakmanschap van de betrokken bedrijven en de juiste kaders gesteld door de gemeenteraad. Laten we er een mooi feest van maken en laten we veel bij de winkels in het nieuwe centrum en in overig Waddinxveen kopen. Wat willen we nog meer?

 
De Commissaris van der Koning is op bezoek geweest in Waddinxveen. Een regulier bezoek, maar wel een met een mooie timing. We hebben als fractievoorzitters Waddinxveen goed kunnen neerzetten. Waddinxveen staat er bij de provincie goed op. En in de regio doen we het ook niet slecht. Wat willen we nog meer?
 
Voorzitter, u heeft aangegeven voor een herbenoeming als burgemeester in Waddinxveen te gaan. U liet ons een aantal weken geleden nog in spanning, maar u heeft uw besluit genomen. U wilt blijven. Eerder hadden we ons als fractievoorzitters als positief uitgelaten. De herbenoemingsprocedure gaat starten. Wij zullen als PCW actief in deze procedure participeren om er een goede samenwerking van te maken. Goed nieuws.
 
De wethouders zijn voortvarend van start gegaan. Vier leden sterk. Met Mw. Nieboer op een voor haar en iedereen voor een groot deel nieuwe portefeuille, met een zeer hoge moeilijkheidsgraad. Alle lof voor de wijze waarop zij zich er door heen werkt. En met de heer Vroom. U pakt uw taak zeer goed, enthousiast en met veel flair en energie op.
Met de heer Kroes. We hebben zeer veel waardering voor uw inzet en doorzettingsvermogen in voor u moeilijke tijden. We weten dat de andere collegeleden u steunen waar u dat nodig vind. Waardering voor u. 
En met de heer De Jong, de formateur van dit College en als altijd vol inzicht en energie om Waddinxveen in de steigers en vervolgens weer uit de steigers te krijgen. Wij verwachten veel van u als individuele collegeleden en als College van burgemeester en wethouders gezamenlijk.
 
En dan een speciaal woord aan de nieuwe nestor.  We hebben ons in de PCW natuurlijk wat  zorgen gemaakt over het instituut nestor na de heer Kees Bax. Is er een nestor na Kees Bax? het is Stephan Peters geworden en ik wil alle credits in zijn richting geven. Hij vervult die taak goed, bijvoorbeeld ook de voorbereiding van ontmoetingen met de commissaris der Koning. Alle lof aan de heer Peters. Hij is weerbaar voor Waddinxveen.
 
Een paradijs zal het hier in deze wereld door ons als mensen niet  worden. Daar zijn wij niet toe staat.
Maar wij doen er goed aan als overheid en als inwoners zoveel als in ons vermogen goed te doen volgens de goede levenslessen die in de Bijbel staan. Dan ontstaan er situaties die positief zijn, die warmte geven, die vertrouwen wekken. En vertrouwen is essentieel voor een zo goed mogelijk leven met elkaar.
 
De Bijbel leert ons goed te leven, doe goed voor God en mensen. En dan blijkt dat de grote meerderheid van de mensen graag elkaar helpen, ook goed terug doen. Dat is hoopvol in een samenleving waar burgers steeds meer op elkaar betrokken zullen worden. En moeten worden nu overheden zich terugtrekken. Dan is goed doen en vertrouwen nodig.
 
Volgens mij hebben we in Waddinxveen als politieke partijen een behoorlijk vriendelijke en tegemoetkomende houding naar elkaar. We kunnen van politieke mening verschillen, de persoonlijke verhouding zijn goed, en het open staan om elkaar tegemoet te komen in praktische zaken, is groot. Dat was ook een van de punten in het overleg met de commissaris. De Waddinxveen cultuur, het Waddinxveense DNA, de Waddinxveen maat. Volgens mij is dat de reden dat we als Waddinxveen bij de provincie veel bereiken, en hier breed gedragen consensus op de hoofdlijnen van het beleid hebben. Daarom staan we er goed voor. De PCW zal zich blijven inspannen die cultuur te continueren.
 
De sterkere samenleving en een slankere overheid. Dat is een rode draad van het programma achter de begroting. Een samenleving die recht doet aan de verantwoordelijkheid van personen en haar organisaties, van de zelfstandigheid en onafhankelijkheid daarvan en van de zeg maar gestapelde verantwoordelijkheid: persoon, gezin, familie, buren, kennissen, en als laatste de overheid. Het is het invullen van rentmeesterschap.
 
We zitten als Nederland, als Waddinxveen volgens mij in een transitieproces met onder meer de volgende trends: 

1. Naar een samenleving die meer zelf doet, zaken op pakt en zelf succesvol regelt. De initiatieven op energiegebied, en energiecoöperaties zijn daarvan een voorbeeld. We mogen meer initiatieven verwachten.
2. Local for local is een andere trend: we pakken niet alleen samen op, we regelen het in het eigen dorp, wijk, stad ook meer zelf, met de aanwezige kennis, aanwezige lokale ondernemers, deels ook meer kleinschaliger. De uitvoering van de Participatiewet en de wet jeugdwerkloosheid vindt ook meer plaats op lokaal niveau.
3. Meer doen met het bestaande: wees zuinig op wat je hebt. Benut mogelijkheden door intensiever gebruik van bijvoorbeeld vastgoed, van de aanwezige openbare ruimte, van de parken.
4. De strijd tegen de toename van de veelheid aan regels, van een teveel administratieve verplichtingen, zowel bij als vanuit de overheid als ook vanuit private bedrijven. En de overheid heeft de neiging om uit te dijen, terwijl dit college een slanke gemeentelijke overheid voorstaat. Pas dus telkens op voordat we als gemeente iets oppakken. Maar handhaaf wel goed.
5. Delen van kennis tussen mensen en organisaties is het nieuwe eigendom. Wat die burgers mogelijk willen is hun kennis inbrengen, hun talenten inbrengen, hun tijd inbrengen voor de naaste en ook misschien wel voor de gemeente.

Beslisboom 
Dit college hanteert de trits: wettelijk, politiek noodzakelijk en wenselijk. En dat is voor de raad en het college een hanteerbaar handvat gebleken. 
De PCW stelt voor om, op basis van bovenstaande, om te komen tot een sterke samenleving en een slanke overheid, als raad en college te verkennen om naast die trits er nog een ordeningsprincipe aan toe te voegen waarin een aantal trends zijn vertaald naar het wel of niet oppakken van projecten als gemeente en als college: een soort beslisboom, de ladder van Waddinxveen:

1. Een initiatief vanuit de inwoners, aan die inwoners laten, als gemeente niets doen, allen toetsing op bijvoorbeeld veiligheid. 
2. Een initiatief uit de samenleving tijdelijk ondersteunen, (bijvoorbeeld tijdelijk een financiële stimulering aan de initiatiefnemers).  
3. Stel dat het project door de gemeente wordt overgenomen/ opgepakt, dan eerst dat doen met/door inwoners die daarvoor worden betaald.
4. Stel dat drie niet kan, dan zelf met tijdelijk/projectmatig personeel.
5. Stel dat vier niet kan dan iemand in vaste dienst nemen. 
De PCW probeert door deze punten in deze volgorde te benoemen, een ordening aan te brengen. De achtergrond daarvan is niet nieuw en veel beleid wordt al op deze wijze uitgevoerd, maar we denken dat het meer gestructureerd dit ordenen, goed is voor toekomstige kaders. Wij zijn zeer benieuwd naar de reactie van het college en ook van de collega politieke partijen op dit voorstel van een Waddinxveens beslisladder. En bij een positieve reactie, zou deze bijvoorbeeld per 1 januari 2015, eerst op experiment basis, ingevoerd kunnen worden?
 
Voorbeelden
1. Het zorg domein. Uitgangspunt is: de burger centraal, en als die het niet zelf kan komt op een bepaald moment de gemeente in beeld, dan efficiënt regelen. En zoveel mogelijk de organisaties zelf het werk laten doen. En dat niet overnemen. Daarom zijn we blij met de koers die bleek uit de presentatie: een klein team, een zorgteam dat grotendeels bestaat uit professionals uit de zorg-organisaties zelf en vergoeden van externe expertise. En goed uitonderhandelen van de contracten. 
2. Het project Duurzaamheid. De PCW ziet dat proces als een experiment en een leermoment. Mij staat nog bij dat in Eindhoven de gemeente een budget ter beschikking had gesteld en dat de inwoners daar zeer goed mee waren omgesprongen. Laten we voor de toekomst ook duurzaamheidsinitiatieven in die volgorde benaderen. Geef een budget aan betrokken burgers om dat project op te starten. Gewoon wat budget, projectmatig, met vertrouwen. En daar hoeft geen of weinig ambtelijke ondersteuning aan de pas te komen. Geen overhead bij een slanke overheid.
3. Toename van de verantwoordelijkheid van de besturen van de wijken: daar waar het werk gebeurt door de burger zelf. Prima. Er gaat steeds meer budget naar toe. En dan komen we wel voor een paar vragen te staan: hoe zit het met bestedingen, wie beslist wat, hoe zit het met de representativiteit van de wijkbesturen? Daar zijn we nog niet helemaal uit en stellen we voor nog eens over verder te spreken. Ook voor ons is dit een zoektocht.
4. De burgers zijn meer aanzet. Van hen wordt niet alleen meer zelfredzaamheid verwacht, maar ook meer initiatief en actie. Voor ons als raad vraagt dat ook een andere houding. We moeten burgers wel de ruimte geven om de handschoen op te pakken. Meer initiatief bij burgers betekent ook meer zeggenschap bij de burgers.  Raadsleden moeten daardoor vaker hun oor te luisteren leggen in de buurten en wijken. De raad zal zijn oor niet alleen te luisteren moeten leggen bij het college (informatie), maar ook in de straat en bij de maatschappelijke partners.  Het is tijd voor meer interactie van de raad om een spil te kunnen zijn tussen burger en college. 
 
Voorgenomen beleid
1. De PCW wil graag meer info over het voorstel voor de buurtsportcoach. De PCW was bij de introductie huiverig, we zagen nog niet zozeer de toegevoegde waarde. Graag hierop een reactie van het college.
2. Vanuit die optiek hebben we ook vragen bij het voorstel van uitbreiding met een strategisch adviseur. Is dat zinvol? Er is zeer veel kennis in Waddinxveen aanwezig. En in het gemeentelijk apparaat al aanwezig. Dus wij willen graag bespreekbaar maken of niet de kennis in de samenleving benut kan worden, of het niet door een externe en op projectbasis kan worden ingevuld en stel, dat dat allemaal niet kan, of we niet mogen verwachten dat de huidige medewerkers die capaciteit hebben.
3. Ons bereiken signalen dat hoewel er acties worden ondernomen bij aanbesteding Waddinxveense bedrijven te weinig opdrachten verwerven. Door onbekendheid van de bedrijven met de aanbestedingen en door onbekendheid van de medewerkers op het gemeentehuis met de Waddinxveense bedrijven. Is het College bereid om hieraan aandacht te besteden. We zouden ons kunnen voorstellen dat het bedrijfsleven zelf, bijvoorbeeld in de vorm van een bidboek, het Waddinxveense bedrijfsleven zich presenteert.

Financiën 
1. De fractie is blij met deze sluitende meerjarenbegroting. De positieve saldi van de diverse jaren fluctueren wel erg. (zie pag. 91). De PCW vraagt zich af waarom het college er in 2016 voor kiest om zo’n groot bedrag te onttrekken aan de Algemene Reserve. Gelet op het saldo van de begroting dat jaar kon dat o.i. met 5 a 6 ton minder.  
2. De kwalificatie "uitstekend”voor de stand van het weerstandsvermogen vindt de PCW opnieuw arbitrair. Zeker tegen de grote hoeveelheid risico’s en onzekerheden, die verborgen zitten binnen het grondbedrijf. Daar komt bij, dat het waarschuwingslicht oranje brandt voor de schuldratio (pag. 61/62). Mijn fractie zou graag een Plan van Intentie zien hoe we deze schuldratio weer op groen gaan brengen. We dienen hiervoor  een motie in.. 
3. Uit de lijst van de reserves 2015 -2018 blijkt dat er diverse doelreserves zijn, waarin de komende vier jaar geen mutaties plaats vinden. Mijn fractie vraagt zich af of deze reserves nog recht van bestaan hebben of dat zij toegevoegd kunnen worden aan de Algemene Bedrijfsreserve.
Veiligheid
 
1. Waddinxveen heeft een aantal jongeren die zich hinderlijk en respectloos gedragen, zij geven overlast. Daarvan was al sprake in de analyse van de veiligheidsmonitor, maar we lezen dat ook in de krant en  we krijgen vragen hierover van inwoners. Die groep maakt zich schuldig aan vernielingen, bedreigingen, diefstallen en intimidatie. De PCW vraagt het college of er al een gerichte en bijzondere inzet heeft plaats gevonden om deze groep te bestrijden, dan wel te helpen. 
2. We zijn blij met de opening van het nieuwe Hart voor Waddinxveen.  We vertrouwen er op dat Waddinxveners zich er snel thuis voelen. Met de komst van het nieuwe winkelcentrum  ontstaan er ook nieuwe gelegenheden voor hanggroepen, kleine criminaliteit en gevaar van overlast. Mijn fractie wil weten of het college (preventieve) veiligheidsmaatregelen heeft genomen rondom het nieuwe Gouweplein. 
3. Ons bereiken regelmatig klachten over snelheden van automobilisten die zich niet aan de maximumsnelheid houden en het ontbreken van handhaving daarop. De vraag aan het college is of het mogelijk is in Waddinxveen met flexibele flitspalen te gaan werken.

Regeldruk
Het is goed om regelmatig naar onnodige regeldruk en te vermijden kosten voor burgers en ondernemers te kijken. Het mes snijd aan twee kanten als het ook voor de gemeente wat oplevert. Naar onze bescheiden mening hebben wij er zo één gevonden. We weten dat andere overheidsdiensten zeer recent een onderzoek zijn gestart om integraal toezicht verder te implementeren door niet alleen voor elkaar te signaleren maar ook voor elkaar te controleren. Dat kan voor alle partijen voordelen opleveren terwijl de kwaliteit van de leefomgeving en de veiligheid niet in het geding zijn. Omdat ook voor onze regio en meer specifiek voor onze gemeente te onderzoeken dienen wij een motie in.
 
Recent hebben we met elkaar bij herhaling een discussie gevoerd over de kwaliteit van het plan De Triangel. Deze kwaliteitsdiscussie versmalde zich tot een discussie over de beukmaat. Voorzitter, wij constateren dat de woningmarkt volop in ontwikkeling is. Waar voorheen groot, groter, grootst het adagium was, zien we nu een beweging de andere kant op. Dit mede als gevolg van veranderende bevolkingssamenstelling, hiermee veranderende woonwensen. De Triangel is een project met een lange doorlooptijd. Wil het plan goed en volledig tot ontwikkeling komen, dan is het van belang dat we aansluiting houden bij de veranderingen op de woningmarkt, zonder hierbij de focus voor de lange termijn (een wijk met blijvende toekomstwaarde) uit het oog te verliezen. Wij dagen de raad uit om breder naar de kwaliteitsdiscussie te kijken. Wij geven het college de suggestie mee om de raad mee te nemen in een bredere (her)oriëntering op de ontwikkelingen die spelen op de woningmarkt, de toekomstige ontwikkelingen waar we rekening mee moeten houden en hoe we dit mee kunnen nemen in de toekomstige besluitvorming. Wellicht kan via de 'GEM' hiervoor een bijeenkomst worden belegd, waarbij een deskundige op dit gebied ons mee kan nemen in deze ontwikkelingen.
 
Als het gaat om de woningmarkt zijn wij overigens benieuwd naar de ervaringen die het college tot nu toe heeft met het Platform Wonen dat enige tijd geleden is ingesteld. Kan het college hier meer over zeggen? In hoeverre wordt bijvoorbeeld dit platform betrokken bij de ontwikkeling van een plan als De Triangel?
 
Voorzitter, ik sluit namens de PCW deze bijdrage aan de algemene beschouwingen af. We hebben gepoogd vanuit onze politieke visie een inbreng te leveren. Dat probeert ieder vanuit de eigen politieke partij, dat doet het college en dat doen de medewerkers. Wij bidden u allen toe dat God  u in uw werk wil sterken en uw werk wil zegenen.

Herman Timmermans
Fractievoorzitter PCW

 

 

 

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor duurzaamheid – De PCW wil samen met inwoners en ondernemers Waddinxveen verduurzamen.

Hart voor duurzaamheid – De PCW wil samen met inwoners en ondernemers Waddinxveen verduurzamen.

Hart voor duurzaamheid – De PCW wil samen met inwoners en ondernemers Waddinxveen verduurzamen.
»