Inbreng PCW besluitvormende raad 20 mei over Jaarrekening 2014

Geschreven op: | Door: Ton van Doorn

De PCW fractie feliciteert het college en de organisatie met het goede resultaat van de jaarrekening. Een goedkeurende verklaring, inclusief een rechtmatigheidverklaring, is voor ons het een bewijs van zorgvuldig financieel beheer en goede budgetbewaking. Dat het resultaat de reservepositie versterkt is geen doel op zich, maar wel een prettige bijkomstigheid. Zeker in het licht van de motie, die de PCW bij de begrotingsbehandeling 2015 hierover indiende. 
 
Participatie
De jaarrekening positioneert de participatie terecht vooral in het beleidsgebied van het sociaal domein. Toch zou participatie ook aandacht moeten krijgen in het speerpunt Bestuur. De overheid stimuleert zelf dat burgers meer participeren op alle terreinen van de samenleving.  Dit leidt tot nieuwe verhoudingen tussen lokale overheid en de samenleving. Verhoudingen, die nog niet zijn uitgekristalliseerd.  Het VNG congres zal daar  o.a. over gaan onder het motto "Naar een vitale lokale democratie”.  De PCW zou het op prijs stellen als het college aangeeft of zij tevreden is over de burgerparticipatie in 2014  (denk daarbij ook aan de opkomstpercentages van de verkiezingen) en of er voornemens bestaan deze burgerparticipatie verder vorm te geven, zo ja hoe. Gezien het toenemende belang van burgerparticipatie, zou een terugkeer van het burgerjaarverslag in de jaarrekening niet misstaan. Hoe ziet het college dat? De raad zal m.i. zelf ook na moeten nadenken over representativiteit en legitimiteit van burgerparticipatie. Zeker als slechts een deel van de bevolking daarin actief is, maar een ander deel niet. De PCW is benieuwd of het college daarin ook nog een rol voor zichzelf weggelegd ziet.  Zo ja, welke?
 
Resultaat
Het goede resultaat van de rekening was voor het college aanleiding de burgers gerust te stellen, dat er deze college periode geen OZB verhoging komt.  Dat is goed nieuws. Tegelijk wordt er landelijk al jaren aan de rijksoverheid gevraagd om uitbreiding van het belastinggebied van de gemeente. Deze discussie is opgelaaid door de financiële risico’s die de gemeente loopt vanwege de drie decentralisaties. Mijn vraag aan het college is hoe zij eventuele structurele tekorten in het sociaal domein wil afdekken, zolang er geen verruiming van het gemeentelijk belastinggebied aan de orde is. 
 
Het weerstandsvermogen is nog steeds uitstekend. Ook in voorgaande jaren hebben wij deze classificatie wat genuanceerd. Dat doen we nu ook, omdat Waddinxveen een ontwikkelgemeente is, met een boekwaarde van in exploitatie genomen gronden van € 64 miljoen. Dat is fors. Triangel, ‘t Suyt en het Centrum zijn hierbij de uitschieters. Wij zien deze projecten niet als bedreigingen, maar als uitdagingen, kansen en ambities, waar we met elkaar voor gekozen hebben. Het is inherent aan dit soort projecten dat er risico’s zijn. De accountant signaleert die o.i. terecht om ons wakker te houden mede "met het oog op de grote financiële impact als de woningmarkt niet zal verbeteren” (letterlijk citaat accountant).
De vraag aan het college is hoe zij op dit moment tegen de woningmarkt voor Waddinxveen aankijkt, en of zij de  "alertheids-alinea”van de accountant hierover onderschrijft. 
 
Mijn fractie hoopt nog steeds dat de gemeente door het afstoten van accommodaties ook nog winst kan behalen ten bate van de reserve positie. Vraag aan het college is, hoe het staat met de formulering van het accommodatie beleid en het afstoten van  niet meer in gebruik zijnde locaties. 
 
In de paragraaf Verbonden Partijen komen we nog heel wat organen tegen, waarvan het rekeningsresultaat niet in deze jaarrekening vermeld kon worden. Wil het college bij de instanties aandringen hun (voorlopige) jaarrekening tijdig af te ronden?  Mijn fractie loopt nog steeds met het gevoel rond, als individuele raad weinig invloed uit te kunnen oefenen op GR-en.  

Wellicht moeten we toch toe naar gemeenschappelijke kaders voor GR-en samen met andere gemeenteraden.   Een andere stap is om in onze Programmabegroting kaders op gaan nemen, die in de kaderbrief of de begroting van de GR-en terug moeten komen. Je moet dan wel bijna twee jaar vooruit denken. Op die manier hebben we in ieder geval  beleidsregels waaraan we kunnen toetsen. Wat vindt het college van dit idee? 
 
Rest mij het college te danken voor hun werkzaamheden in 2014 en de wijze waarop dat in samenspraak met de raad is gedaan. Zo hebben we met elkaar gestalte gegeven aan de lokale democratie.
 
Ton van Doorn
fractievoorzitter PCW 

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor duurzaamheid – De PCW wil samen met inwoners en ondernemers Waddinxveen verduurzamen.

Hart voor duurzaamheid – De PCW wil samen met inwoners en ondernemers Waddinxveen verduurzamen.

Hart voor duurzaamheid – De PCW wil samen met inwoners en ondernemers Waddinxveen verduurzamen.
»