Inbreng PCW - Bestuursrapportage

Geschreven op:

Burap 1*


1. In de eerste plaats dank voor de inzet van organisatie en college bij de productie van deze Burap.

2. Het nadelig saldo van de begroting (€ 800.000) na deze Burap, stemt ons niet blij. We vragen het college scherpe budgetdiscipline in acht te nemen in de rest van het jaar.

3. De overschrijding van Cultuurhuiys de Kroon ligt gevoelig. De verklaring is gegeven, maar mijn fractie vindt, dat de raad daar eerder over had moeten worden ingelicht. Het college moet deze opmerking als een waarschuwing beschouwen.

4. De PCW fractie vindt het jammer, dat de ervaringscijfers met betrekking tot de drie decentralisaties niet opgenomen zijn. We beseffen dat je geen cijfers kunt doorgeven, die je niet hebt. Maar het kan zomaar zijn, dat we in oktober door ons budget heen zijn, zonder dat we dit weten! Onze fractie is bezorgd (of nog erger) over de vraag hoe dat eind van het jaar zal gaan. De risico’s groeien met de dag. Als wij onze uitgaven 2015 en budgetoverschrijdingen in het sociaal domein niet kunnen verantwoorden, dan zal de accountant geen rechtmatigheidsverklaring afgeven. Vraag aan het college is: Hoe denkt u dit risico te beheersen c.q. te managen?

* Een burap is een bestuursrapportage waarin het college tussentijds verantwoording aflegt over de uitvoering van beleid en andere acties. De gemeenteraad wordt geïnformeerd over mee- en tegenvallers.

« Naar het overzicht

@KiesPCW

Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.

De PCW heeft voor de periode 2018-2022 de volgende vijf hartspunten opgesteld:

  • PCW kiest voor rust op zondag. – Hart voor onze rustdag. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil dat iedereen zorg en ondersteuning krijgt die dat nodig heeft. Hart voor onze naasten. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil een veilig Waddinxveen. – Hart voor veiligheid. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil investeren in een dorp vol groene parels. Hart voor groen. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW steunt het behoud van winkels in elke buurt. Hart voor buurtwinkels. Hart voor Waddinxveen.
Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.
»