Inbreng PCW - Bestuursrapportage

Geschreven op:

Burap 1*


1. In de eerste plaats dank voor de inzet van organisatie en college bij de productie van deze Burap.

2. Het nadelig saldo van de begroting (€ 800.000) na deze Burap, stemt ons niet blij. We vragen het college scherpe budgetdiscipline in acht te nemen in de rest van het jaar.

3. De overschrijding van Cultuurhuiys de Kroon ligt gevoelig. De verklaring is gegeven, maar mijn fractie vindt, dat de raad daar eerder over had moeten worden ingelicht. Het college moet deze opmerking als een waarschuwing beschouwen.

4. De PCW fractie vindt het jammer, dat de ervaringscijfers met betrekking tot de drie decentralisaties niet opgenomen zijn. We beseffen dat je geen cijfers kunt doorgeven, die je niet hebt. Maar het kan zomaar zijn, dat we in oktober door ons budget heen zijn, zonder dat we dit weten! Onze fractie is bezorgd (of nog erger) over de vraag hoe dat eind van het jaar zal gaan. De risico’s groeien met de dag. Als wij onze uitgaven 2015 en budgetoverschrijdingen in het sociaal domein niet kunnen verantwoorden, dan zal de accountant geen rechtmatigheidsverklaring afgeven. Vraag aan het college is: Hoe denkt u dit risico te beheersen c.q. te managen?

* Een burap is een bestuursrapportage waarin het college tussentijds verantwoording aflegt over de uitvoering van beleid en andere acties. De gemeenteraad wordt geïnformeerd over mee- en tegenvallers.

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor de ander – De PCW wil dat iedereen de zorg en ondersteuning krijgt die nodig is.

Hart voor de ander – De PCW wil dat iedereen de zorg en ondersteuning krijgt die nodig is.

Hart voor de ander – De PCW wil dat iedereen de zorg en ondersteuning krijgt die nodig is.
»