Inbreng PCW bij besluitvormende raad over erfgoedverordering

Geschreven op:

Geachte voorzitter,  college en leden van de raad, ik wil graag met u spreken over de kunst van het verleiden. Wat is verleiden en hoe doe je dat nou eigenlijk?

Over de kunst van het verleiden is wel het een en ander te vinden. De ondertitel van een website over aantrekkingskracht tussen twee partners is word onweerstaanbaar. En dat is precies wat het college nu ook moet doen: ervoor zorgen dat het onweerstaanbaar word om een pand op de monumentenlijst te laten plaatsen. Daarbij is het volgens dezelfde website van belang dat je jezelf bewust de vraag stelt: hoe kan ik ervoor zorgen dat eventuele belemmeringen verdwijnen zodat ik hem/haar beter kan verleiden. Vertaalt naar de erfgoedverordening betekent dat onder meer: luisteren, eigenaren serieus nemen en tijd investeren. Uit diverse inspraakreacties en gesprekken die wij als fractie met eigenaren van monumenten hebben gevoerd, proeven wij bij velen een positieve grondhouding. Maar er is ook argwaan en onduidelijkheid over wat een en ander voor hen gaat betekenen. Het is van groot belang dat actief wordt ingesprongen op de logische vragen die bij veel eigenaren leven. Wij vinden het daarom ook jammer dat er nog geen lijst is met veel gestelde vragen en de antwoorden hierop. Het is van belang dat deze er snel komt. Wij roepen het college  nadrukkelijk op om kritisch te kijken naar de wijze waarop de uitvoering handen en voeten gaat krijgen. Hoe denkt het college onweerstaanbaar te worden, zo vraag ik de wethouder?

Voorzitter, het behoud van cultuurhistorische bebouwing is voor de PCW belangrijk. Niet voor niets hebben wij dit dan ook als één van onze speerpunten benoemd in ons verkiezingsprogramma. Wij zijn dan ook blij dat hier nu echt werk van gemaakt gaat worden en zullen dan ook van harte instemmen met de voorliggende verordening. Dit inclusief het instemmingsvereiste zoals dat nu in de verordening is opgenomen. Ook dit is in de lijn van ons verkiezingsprogramma, waar staat dat we in overleg met eigenaren van panden een gemeentelijke monumentenlijst (willen) opstellen.  Zoals eerder aangekondigd willen wij wel graag na een jaar evalueren of een ander in voldoende mate heeft geleid tot plaatsing op de monumentenlijst en hiermee tot behoud van cultuurhistorische bebouwing. Mocht dit niet het geval blijken te zijn, dan houden wij nadrukkelijk de optie open om de verordening aan te passen en het instemmingsvereiste te laten vervallen. Want uiteindelijk verdient het algemeen belang dat wij zuinig zijn op onze cultuurhistorische bebouwing.

Voorzitter, tenslotte nog iets over de lijst met beoogde monumenten. Deze lijst vermeld uitsluitend gebouwen, terwijl de verordening ook ruimte laat om andere zaken die van algemeen belang zijn als monument aan te wijzen. In dit kader missen wij op genoemde lijst de diverse oorlogsmonumenten die Waddinxveen kent. Deze oorlogsmonumenten verdienen een beschermde status vanwege de betekenis ervan voor de samenleving, nu  en in de toekomst. In de opiniërende raad heb ik daarom namens de PCW aangekondigd hiervoor vanavond een motie in te dienen. Dit zullen wij doen samen met het CDA. 

Voorzitter, ik rond af en wens Waddinxveen toe dat zij nog lang mag genieten van de vele waardevolle monumenten die zij nog heeft. 
 
Chris van Harten
raadslid PCW 

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor duurzaamheid – De PCW wil samen met inwoners en ondernemers Waddinxveen verduurzamen.

Hart voor duurzaamheid – De PCW wil samen met inwoners en ondernemers Waddinxveen verduurzamen.

Hart voor duurzaamheid – De PCW wil samen met inwoners en ondernemers Waddinxveen verduurzamen.
»