Nieuwbouw basisscholen Waddinxveen-Noord

Geschreven op:

 

Ik neem u mee naar maandag 30 maart 2015. De eerste dag van een nieuwe schoolweek. Thomas Leerling zit achterop de fiets bij zijn opa Meindert. Ze zijn op weg naar school. Bij het schoolplein  stappen ze af. Thomas zegt: "Opa, we zouden toch een nieuwe school krijgen?” Opa Meindert zucht eens diep: "Ja jongen, daar wordt al zo lang over gesproken. Vorig jaar zeiden ze dat hij volgend jaar klaar is. Maar de gemeente heeft de plannen vorige week stil gelegd. Als het net zo gaat als met dat nieuwe centrum, dan kan jij je kleinkinderen straks vast naar de nieuwe school brengen.”
 
Voorzitter, het is vandaag exact 10 maanden terug dat we als raad een besluit hebben genomen over de over nieuwbouw voor de scholen in Waddinxveen-Noord. Namens de PCW heb ik toen een oproep gedaan om zorgvuldige haast. Zorgvuldig, onder meer rekening houdend met de wensen van omwonenden. Haast, zodat aan het begin van het schooljaar 2017/2018 de nieuwe school haar deuren kan openen. Deze ambitie staat en stond wat ons betreft nog altijd overeind.
 
Bij de behandeling van het raadsvoorstel vorig jaar was al duidelijk dat uitvoering van de plannen binnen het geraamde budget ambitieus was. Er waren meer obstakels te overwinnen, maar om het proces niet verder te vertragen hebben wij ons in de raad toen hard gemaakt voor raadsbrede steun aan het raadsvoorstel, zodat het college eindelijk de plannen voor nieuwbouw kon gaan uitwerken. Ook toen was de gymzaal reeds onderwerp van discussie, hetgeen tot uiting komt in de motie die toen door de raad is aangenomen. Vanuit de scholen is toen aangegeven dat een gymfaciliteit voor hen geen harde randvoorwaarde was. Het belangrijkste was dat er nieuwbouw komt, met of zonder gymzaal. 
 
Gymzaal 
De laatste tijd is de discussie rondom de gymzaal echter opgelaaid en wordt vanuit de scholen aangegeven dat een gymzaal voor hen toch hoge prioriteit heeft. Dit laatste werd onlangs onderstreept toen een grote schare kinderen de wethouder een handtekeningenlijst heeft aangeboden voor de bouw van een gymzaal. D66 heeft daarom de raad "uitgedaagd” om €8 ton vrij te maken voor een gymzaal. Dit klinkt sympathiek: we stellen €8 ton extra ter beschikking, voegen dit bij het bestaande budget en gaan door met de bouwplannen. Voorzitter, als het zo eenvoudig was, dan zou de PCW hierin misschien nog wel mee willen gaan, gezien de breed gedragen wens om toch een gymzaal te realiseren. Alhoewel we het dan nog wel over een dekking  moeten hebben.  
 
Inmiddels is duidelijk geworden dat €8 ton extra budget geen structurele oplossing biedt. Hiervoor zijn inmiddels teveel andere zaken aan het licht gekomen die ook om een oplossing vragen en mogelijk een wissel trekken op het benodigde budget. De discussie beperken tot uitsluitend de vraag om extra budget voor een gymzaal vinden wij een miskenning van de feiten. Het college heeft in een uitgebreid memo verslag gedaan van diverse andere nieuwe feiten die de laatste maanden boven tafel zijn gekomen. Zonder uitputtend te willen zijn noem ik hier bijvoorbeeld  de gewijzigde regelgeving die leidt tot een verwachte budgetoverschrijding van bijna 20% en de oprichting van een nieuwe school. Alles overziende zijn wij van mening dat wij ons niet kunnen veroorloven onze ogen hiervoor te sluiten en de bouwplannen onveranderd door te zetten. Wij steunen dan ook de door het college onlangs afgekondigde pauze, die gebruikt zal worden om een aantal zaken nader te bepalen en hierin ook de wens voor een gymzaal te betrekken.
 
Hoewel wij de afgekondigde pauze dus steunen, willen wij dat alles op alles wordt gezet om de nieuwbouw -in welke vorm dan ook-  te realiseren binnen het vorig jaar afgesproken tijdspad. Nog onduidelijk is hoe lang deze pauze gaat duren en welke gevolgen dit heeft voor de verdere planvorming. Daarom dien ik hierbij een motie in, waarvan het dictum luidt:
 
Verzoekt het college,
De raad uiterlijk 1 juli 2015 te informeren 
- over de resultaten  van het onderzoek gedurende de ingelaste pauze;
- In hoeverre het raadsbesluit "Scholenbouw Noord” ongewijzigd uitgevoerd kan worden, dan wel aangevuld of vervangen dient te worden door een aanvullend c.q. nieuw raadsbesluit. 

Voorzitter, leden van de raad, de PCW heeft begrip voor de onvrede en mogelijk zelfs onbegrip over de gang van zaken. Maar soms is het beter om tijdig op de rem te trappen en hierdoor misschien wat later aan te komen, dan onverminderd door te razen en brokken te maken. Toch neem ik u ook nu weer mee naar de toekomst: Het is maandag 28 augustus 2017, de eerste dag van het nieuwe schooljaar. Thomas Leerling zit achterop de fiets bij zijn opa Meindert. Ze zijn op weg naar school. Bij het schoolplein  stappen ze af. Thomas zegt: "Opa, wat is de nieuwe school mooi geworden he?”  Wij rekenen erop dat we met elkaar alles op alles zullen zetten om dit alsnog voor elkaar te krijgen.
 
Chris van Harten
raadslid PCW 

 

Klik hier voor de volledige motie, die we samen met CDA en VVD hebben ingediend.

 

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor groen – De PCW wil een groene hoofdstructuur in Waddinxveen.

Hart voor groen – De PCW wil een groene hoofdstructuur in Waddinxveen.

Hart voor groen – De PCW wil een groene hoofdstructuur in Waddinxveen.
»