Re-integratie

Geschreven op:

In de voorbereiding op de  besluitvormende raad las ik het collegeprogramma 2015-2018 door. Met speciale belangstelling las ik het hoofdstuk Participatie in Samenhang, en dan met name de volgende zinsnede "Iedereen neemt op een gelijkwaardige manier deel aan de maatschappij. Mensen worden aangesproken op hun mogelijkheden, niet op hun beperkingen". Ik ben het hier helemaal  mee eens, juist ook wanneer het de kwetsbare groep  mensen van onze samenleving betreft. Zij verdienen een gelijkwaardige kans, ook als die groep mensen 'naar verhouding meer geld kost’.

Het lijkt erop dat alles gericht is op re-integratie en op het verkleinen van de afstand tot de reguliere arbeidsmarkt. Op zich is dat niet verkeerd en waarderen wij de inspanning die daarvoor verricht wordt. Maar daardoor komt er mogelijk druk te staan op een kleine groep mensen waarvoor geldt dat het verkleinen van de afstand naar de arbeidsmarkt gewoon niet mogelijk is. Natuurlijk zouden we graag willen dat deze groep mensen op één of andere manier kunnen deelnemen aan het reguliere arbeidsproces. Maar als dat uiteindelijk gewoon niet mogelijk is, moeten we dat accepteren en ervoor zorgen dat deze mensen niet aan hun lot overgelaten worden, of netjes gezegd: op een wachtlijst komen. 

Wij dienen dan ook de volgende motie in waarvan het dictum luidt:
1. Verzoekt het college om zich maximaal in te zetten om de betreffende doelgroep een plaats te geven waar zij tot hun recht kunnen komen.
2. Als uiteindelijk blijkt dat hier meer dan twee plaatsen nieuw beschut werken nodig zijn, de eventuele meerkosten tot een maximum van zes personen te dekken uit het budget nieuw beleid.

Juist voor deze kwetsbare groep kunnen wij nu wat betekenen. Laten we ons dan ook met elkaar inspannen om ook voor hen het beste te zoeken.
 
Jannes Berghout
raadslid PCW

 

 

 

 

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor de ander – De PCW wil dat iedereen de zorg en ondersteuning krijgt die nodig is.

Hart voor de ander – De PCW wil dat iedereen de zorg en ondersteuning krijgt die nodig is.

Hart voor de ander – De PCW wil dat iedereen de zorg en ondersteuning krijgt die nodig is.
»