Vervolg fase 1 vervangende nieuwbouw basisscholen Waddinxveen-Noord

Geschreven op:


Bijdrage besluitvormende raad 25 juni 2014

Agendapunt 7, Vervolg 1e fase vervangende nieuwbouw basisscholen Waddinxveen-Noord

Geachte voorzitter, leden van de raad,

Ik neem u mee naar maandag 29 augustus 2016. De eerste dag van het nieuwe schooljaar. Thomas Leerling zit achterop de fiets bij zijn opa Meindert. Ze zijn op weg naar school. Bij het schoolplein stappen ze af. Thomas zegt: "Opa, we zouden toch een nieuwe school krijgen?” Opa Meindert zucht eens diep: "Ja jongen, daar wordt al zo lang over gesproken. Eerst zeiden ze dat de nieuwe school nu klaar zou zijn. Nu zeggen ze dat hij volgend jaar klaar is. Als het net zo gaat als met dat nieuwe centrum, dan kan jij je kleinkinderen straks vast naar de nieuwe school brengen.”

Voorzitter, ik herhaal wat ik in de opiniërende raad al heb gezegd: Al lange tijd wordt gesproken over nieuwbouw voor de scholen in Waddinxveen-Noord. Het is inmiddels alweer een jaar geleden dat wij de keus hebben gemaakt voor de WSE-locatie. Een jaar van wachten en vertraging voor de scholen; de geplande realisatie in 2016 is een jaar opgeschoven. Ik herhaal dan ook de oproep om zorgvuldige haast. Zorgvuldig, onder meer rekening houdend met de wensen van omwonenden. Haast, zodat aan het begin van het schooljaar 2017/2018 de nieuwe school haar deuren kan openen.

Wij hebben begrip voor en delen de onvrede van de raad over het voorliggende voorstel. Veel was onduidelijk. Wat betreft het financiële aspect is inmiddels helder dat de keus voor zowel de locatie Peter Zuidlaan, als de WSE-locatie forse infrastructurele kosten met zich meebrengen. Kosten die onvermijdelijk zijn, of we ze wel of niet onder de noemer scholenbouw schuiven. Ook was er onduidelijkheid wat betreft de reikwijdte van het voorstel ten aanzien van de inrichting van het plan. Het lijkt erop dat we op de stoeptegel nauwkeurig een plan vaststellen, terwijl van het gebouw nog geen schets voor handen is. Dat is vreemd: je tekent immers eerst het huis en dan pas de inrichting van de tuin.
Vanuit onderwijskundig oogpunt is het op voorhand schrappen van een gymnastieklokaal niet wenselijk.Wij geven er de voorkeur aan in de verdere planvorming te onderzoeken of realisatie van een school met gymnastieklokaal wel mogelijk is binnen het geraamde budget.

Ik dien daarom een amendement en een motie in. Het dictum van de motie luidt:
Verzoekt het college

 • Het plan nader uit te werken, binnen het geraamde budget en toewerkend naar ingebruikname met ingang van schooljaar 2017 - 2018;
 • Binnen de programmabegroting 2015 - 2018 de noodzakelijke financiële ruimte te creëren ter dekking van de extra infrastructurele maatregelen;
 • Bij de definitieve uitwerking van de verkeersafwikkeling te bezien of het knelpunt inrit parkeerplaats K.W.-plein vanaf de Willem de Zwijgerlaan voldoende is opgelost binnen het beschikbare (extra) budget voor de infrastructurele maatregelen;
 • In de nadere uitwerking de wensen en zienswijze van belanghebbenden, alsmede het thans op de locatie aanwezige groen, te betrekken;
 • Te onderzoeken of een schoolaccomodatie met een (geïntegreerd) gymnastieklokaal binnen het geraamde budget (bouwkosten + infrastructurele kosten) kan worden gerealiseerd, aan te geven wat hiervan de gevolgen zijn voor het vastgestelde accomodatiebeleid en terug te komen naar de raad voor nader overleg als realisatie binnen het geraamde budget niet mogelijk blijkt;
 • De raad periodiek (eens per kwartaal) te rapporteren over de voortgang en de gemaakte keuzes.

Voorzitter, als beoogd bouwheer heeft de gemeente tot nu toe nog geen verpletterende indruk gemaakt. Vanaf nu kan en moet het beter. Ik roep het college op dit dossier nu verder strak aan te sturen. Een gedegen plan van eisen voor de nieuwe school moet nog worden opgesteld. Ik daag het college uit om met een ambitieus plan te komen, met aandacht voor een goed binnenmilieu en beperkt energieverbruik. Ik verwijs de wethouder hiervoor graag naar het Programma van Eisen Frisse Scholen. Hoe staat het college hier in?

Voorzitter, leden van de raad, ik neem u nog een keer mee naar de toekomst: Het is maandag 28 augustus 2017, de eerste dag van het nieuwe schooljaar. Thomas Leerling zit achterop de fiets bij zijn opa Meindert. Ze zijn op weg naar school. Bij het schoolplein stappen ze af. Thomas zegt: "Opa, wat is de nieuwe school mooi geworden hè?”

Chris van Harten
raadslid PCW


« Naar het overzicht

Lees mee

Kies PCW voor een groen, duurzaam, bereikbaar en zorgzaam Waddinxveen met een woning voor iedereen. Hart voor de ander. Hart voor Waddinxveen.

Voor de periode 2022-2026 hebben we vijf speerpunten.

 • Hart voor wonen.
 • Hart voor de ander
 • Hart voor duurzaamheid
 • Hart voor groen
 • Hart voor goede bereikbaarheid
Kies PCW voor een groen, duurzaam, bereikbaar en zorgzaam Waddinxveen met een woning voor iedereen. Hart voor de ander. Hart voor Waddinxveen.
»