Verzoek Park Triangel tot aanpassing minimale beukmaat woningen in De Triangel

Geschreven op:

Voorzitter, leden van de raad,

Ik neem u mee naar de Kloveniersburgwal in Amsterdam. Op nummer 29 staat het Trippenhuis, met een gevel van 22 meter het breedste woonhuis van Amsterdam.  "Ach, ik zou gelukkig zijn met een huis dat zo breed is als de voordeur van mijn meester.”, riep destijds de koetsier van heer Trip. Heer Trip liet hierop een huisje bouwen voor de koetsier, wat nu nog te vinden is op nummer 26. Met een gevel van slechts 2.44 meter  een van de smalste huizen van Amsterdam. Een sterk staaltje van 17e eeuws vraaggestuurd bouwen! Maar wat zullen de mensen toen hebben gezegd: wie bouwt er nou een huis van 2 meter breed?! Daar kan je toch niet fatsoenlijk in wonen? Dat doe je iemand toch niet aan? Is dat toekomstgericht bouwen? Ik weet het niet, maar ik denk dat de koetsier met veel plezier in zijn huisje heeft gewoond. En wat betreft de toekomstwaarde? Na 450 jaar is de woning nog altijd zeer gewild!

Voorzitter,  er wordt voorgesteld om voor een beperkt aantal woningen de minimale beukmaat aan te passen naar 4.60 meter. Ook bij mij gingen de wenkbrauwen in eerste instantie wel omhoog. Moeten we dit willen? Is dat passend bij de kwaliteit die we in Park Triangel willen realiseren? Voor het antwoord hierop denk ik dat het goed is terug te gaan naar de basis: we willen een wijk met toekomstwaarde, die kansen biedt voor een brede doelgroep en met regionale aantrekkingskracht. Het is dan wel heel arm om de kwaliteit op te hangen aan een beukmaatdiscussie. Alsof een beukmaat van 5.10 meter heilig is, of voor sommigen misschien zelfs 5.40 meter. Misschien sluit een woning met een beukmaat van 4.80 meter wel veel beter aan bij de doelstelling die ik zojuist formuleerde: een woning die nu kans biedt voor starters en een woning die aansluit bij de toenemende verdunning en veranderende samenstelling van de huishoudens. Denk aan een toenemend aantal singles, voor wie een kleinere woning met tuin juist goed kan aansluiten bij hun woonwensen. Kortom: ik denk dat we als raad los moeten komen van de beukmaatdiscussie. Leidraad moet zijn dat het woningaanbod niet alleen aansluit bij de huidige behoeften in de markt, maar dat het ook bijdraagt aan de toekomstbestendigheid van deze wijk.

Voorzitter, in de informerende raad heeft VAC-Waddinxveen ons geadviseerd over het voorliggende voorstel. Zij geeft een positief advies wat betreft een beukmaat van 4.80 meter, omdat hiermee een woning kan worden gerealiseerd met een goede, blijvende woonkwaliteit. Over een woning van 4.60 breed is zij vooralsnog minder enthousiast, alhoewel ook hiervan recent ontwikkelde voorbeelden zijn te vinden. Wij waarderen de inbreng van VAC-Waddinxveen en willen het raadsvoorstel daarom steunen, met dien verstande dat we zonder meer willen instemmen met de realisatie van (voorlopig maximaal 20) woningen met een beukmaat van 4.80 meter. Wij staan echter niet onwelwillend tegenover het voorstel om de beukmaat  te verkleinen tot 4.60 meter. Wel willen wij hier enkele voorwaarden aan verbinden, waartoe ik hierbij een motie indien. Het dictum hiervan luidt:
- Verzoekt het college binnen de GEM C.V. Park Triangel pas in te stemmen met de realisatie van woningen met een beukmaat van 4.60 tot 4.80 meter, indien aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
- een positief advies van deskundigen, waaronder VAC-Waddinxveen, ten aanzien van woonkwaliteit en toekomstbestendigheid.
- koopsommen van maximaal € 185.000 v.o.n. (inclusief badkamer, keuken, toilet) en/of huurprijzen van maximaal € 800 per maand.

Voor de goede orde: deze motie ziet alleen op de 20 woningen zoals genoemd in het raadsvoorstel. Voor het vervolg wachten wij de in de toelichting op het raadsvoorstel genoemde evaluatie met belangstelling af.

Voorzitter, ik begon mijn bijdrage met het verhaal van de koetsierswoning. Deze woning lijkt het product van een spontane actie. Van een gedegen marktonderzoek zal geen sprake zijn geweest, laat staan dat men heeft nagedacht over de toekomstwaarde. Er zijn ook vast en zeker voorbeelden te vinden die minder positief hebben uitgepakt. Dus zeker geen pleidooi voor wildgroei, maar wel een pleidooi voor een bredere kijk in een discussie over een smallere beukmaat.

Waddinxveen, 24 september 2014
Namens de PCW-fractie, Chris van Harten 

 


« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor wonen – De PCW wil voor iedereen in Waddinxveen een passende woning. Bekijk ons volledige verkiezingsprogramma

Hart voor wonen – De PCW wil voor iedereen in Waddinxveen een passende woning.

Hart voor wonen – De PCW wil voor iedereen in Waddinxveen een passende woning. Bekijk ons volledige verkiezingsprogramma
»