Speeches

Tweede termijn bestemmingsplan Stationstraat 61

Door: Peter van den Berg | Geschreven op:

Graag probeer ik het voor mezelf, en misschien ook voor u, nog een keer samen te vatten. Er ligt een vrij uitgebreide uitspraak van de Raad van State, maar een vrij korte en zelfs ongebruikelijk concrete... Lees meer »

Bijdrage PCW bij bespreking aanpassing bestemmingsplan Stationsstraat 61

Door: Peter van den Berg | Geschreven op:

Voorzitter, We spreken hier met elkaar over de ruimtelijke mogelijkheden en onmogelijkheden van een perceel aan de Stationsstraat 61. Aanleiding is een tussenuitspraak van de Raad van State (19 oktober... Lees meer »

Mondelinge vragen lokale aanbestedingen en inkoop

Door: Peter van den Berg | Geschreven op:

Voorzitter, Op 1 juli 2016 is de gewijzigde Aanbestedingswet in werking getreden. Door uitbreiding van de mogelijkheden en goede toepassing van de Gids Proportionaliteit zou er meer lokaal maatwerk in... Lees meer »

Mondelinge vragen bestrijding gevolgen armoede onder kinderen

Door: Lambert den Dekker | Geschreven op:

Voorzitter, In de weekmap van 12 januari zat de memo 'uitkomsten decembercirculaire 2016'. In hoofdstuk 5 van de memo is aangegeven dat er vanuit het rijk extra geld beschikbaar gesteld is voor het bestrijden... Lees meer »

Algemene beschouwingen PCW - Begroting 2017

Door: Ton van Doorn | Geschreven op:

Voorzitter, Ik heb zelden tussen twee achtereenvolgende meerjarenbegrotingen zulke grote verschillen gezien als tussen deze en de vorige begroting van Waddinxveen. Van geprognotiseerde nadelen om en nabij... Lees meer »

Woonwagenbeleid in Waddinxveen

Door: Erik Segers | Geschreven op:

De PCW steunt het voorliggende voorstel inzake de uitvoering van het woonwagenbeleid. Maar we hebben nog wel een paar vragen aan het college en enkele opmerkingen. In februari hebben we uitgebreid stil... Lees meer »

Notitie Huurwoningen: een bredere beschouwing

Door: Chris van Harten | Geschreven op:

In de informerende raad is gesproken over een presentatie door Woonpartners. Ik heb de wethouder toen al voorgehouden dat de PCW-fractie graag een bredere beschouwing wil zien van de startersproblematiek... Lees meer »

Kansen voor jongeren op de woningmarkt

Door: Chris van Harten | Geschreven op:

Voorzitter, op 5 februari 2014 heb ik ook al namens de PCW in de raad het woord gevoerd over dit onderwerp, de huisvestingsproblematiek van jongeren. Wat nu volgt voelt daarom als een herhaling van zetten,... Lees meer »

Begrotingsuitgangspuntenbrief: nu nog geen oordeel vellen

Door: Ton van Doorn | Geschreven op:

Deze brief is duidelijk en een eerste opstap naar de begroting 2017 -2020. De verleiding is groot nu over diverse punten die genoemd worden een oordeel te vellen. Wij doen dat niet omdat we ons ervan bewust... Lees meer »

PCW kritisch op Jeugdzorg in Burap 1

Door: Ton van Doorn | Geschreven op:

De eerste Burap (Bestuursrapportage) is deels een herhaling van informatie die in de jaarrekening al tot ons is gekomen. Jammer dat deze Burap ons toch wat negatiever over komt wat betreft de Jeugdzorg.... Lees meer »

@KiesPCW

Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.

De PCW heeft voor de periode 2018-2022 de volgende vijf hartspunten opgesteld:

  • PCW kiest voor rust op zondag. – Hart voor onze rustdag. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil dat iedereen zorg en ondersteuning krijgt die dat nodig heeft. Hart voor onze naasten. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil een veilig Waddinxveen. – Hart voor veiligheid. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil investeren in een dorp vol groene parels. Hart voor groen. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW steunt het behoud van winkels in elke buurt. Hart voor buurtwinkels. Hart voor Waddinxveen.
Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.
»