Speeches

Begrotingsuitgangspuntenbrief: nu nog geen oordeel vellen

Door: Ton van Doorn | Geschreven op:

Deze brief is duidelijk en een eerste opstap naar de begroting 2017 -2020. De verleiding is groot nu over diverse punten die genoemd worden een oordeel te vellen. Wij doen dat niet omdat we ons ervan bewust... Lees meer »

PCW kritisch op Jeugdzorg in Burap 1

Door: Ton van Doorn | Geschreven op:

De eerste Burap (Bestuursrapportage) is deels een herhaling van informatie die in de jaarrekening al tot ons is gekomen. Jammer dat deze Burap ons toch wat negatiever over komt wat betreft de Jeugdzorg.... Lees meer »

PCW stelt vragen over aansluiting Beethovenlaan / Groensvoorde

Door: Chris van Harten | Geschreven op:

Diverse keren hebben inwoners ons gewezen op de nieuwe situatie bij aansluiting Beethovenlaan / Groensvoorde. Deze wordt onoverzichtelijk en onveilig ervaren; fietsers worden niet gezien en gaan van natura... Lees meer »

Vaststellen herijking notitie minimabeleid

Door: Jannes Berghout | Geschreven op:

Voorzitter, voor ons ligt het voorstel van de herijking van de notitie minimabeleid. Een onderwerp wat ons aan het hart ligt. In ons verkiezingsprogramma hebben we hier expliciet aandacht voor gevraagd.... Lees meer »

Bestemmingsplan Meteorenweg en Verklaring van geen bedenkingen Wagro

Door: Peter van den Berg | Geschreven op:

Op woensdag 24 augustus was er een informerende gemeenteraadsvergadering waarin diverse onderwerpen besproken zijn. Zelf mocht ik de onderwerpen ‘bestemmingsplan Meteorenweg’ en ‘Verklaring van geen bedenkingen... Lees meer »

Mondelinge vragen warmterotonde

Door: Peter van den Berg | Geschreven op:

Voorzitter, Het gebeurt niet zo vaak dat mondelinge vragen gesteld worden namens meer dan één fractie. Vanavond wel. Namens de fracties van PCW, D66 en VVD wil ik vragen stellen over een rotonde. Niet... Lees meer »

Bijdrage PCW-fractie bij bespreking Jaarrekening 2015 (deel II)

Door: Ton van Doorn | Geschreven op:

Voorzitter, leden van de gemeenteraad, 1. ik heb, geloof ik, nog nooit zo’n merkwaardige behandeling van een jaarrekening meegemaakt als deze jaarrekening 2015. Een soort triatlon: eerst de rekening exclusief... Lees meer »

Mondelinge vragen over (mogelijke) opheffing project-pleeggezinnen Horizon

Door: Lambert den Dekker | Geschreven op:

Wij hebben begrepen dat Horizon Jeugdzorg plannen heeft om het aanbod met betrekking tot pleegzorg te wijzigen. Het betreft de afdeling projectgezinnen. Een afdeling die het mogelijk maakt dat echtparen... Lees meer »

Eerste behandeling concept jaarrekening 2015 Waddinxveen

Door: Ton van Doorn | Geschreven op:

1. We vinden de gesplitste behandeling van deze jaarrekening verstandig en handig. Hiermee voorkomen we druk op de agenda van de laatste cyclus voor de vakantie. 2. N.a.v.de wijkregie: Er zijn in 2015... Lees meer »

Duurzaamheidsvisie 2025: duurzaamheid begint bij jezelf

Door: Erik Segers | Geschreven op:

De PCW is blij met de nu voorliggende duurzaamheidsvisie. Want waarom is deze visie is goed voor Waddinxveen? Wel hierom: • Het plan is ambitieus, uitdagend en heeft een overzichtelijke horizon van 9 jaar;... Lees meer »

@KiesPCW

Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.

De PCW heeft voor de periode 2018-2022 de volgende vijf hartspunten opgesteld:

  • PCW kiest voor rust op zondag. – Hart voor onze rustdag. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil dat iedereen zorg en ondersteuning krijgt die dat nodig heeft. Hart voor onze naasten. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil een veilig Waddinxveen. – Hart voor veiligheid. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil investeren in een dorp vol groene parels. Hart voor groen. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW steunt het behoud van winkels in elke buurt. Hart voor buurtwinkels. Hart voor Waddinxveen.
Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.
»